(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Ochrona Danych Osobowych (RODO)
Status Prawny
Wydziały
Władze
Struktura organizacyjna
Jednostki pomocnicze
Jednostki podległe
Mienie komunalne
Budżet i finanse
Oferty inwestycyjne
Ogłoszenia/Obwieszczenia
Zamówienia publiczne
Przetargi
Petycje
Pożytek publiczny
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Oferty pracy
Kontakt
Wybory i Referenda
PROGRAMY, STRATEGIE
OCHRONA ŚRODOWISKA
Raport o stanie gminy
PROGRAM REWITALIZACJI
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU, JEGO WYKORZYSTANIU I OCHRONIE
Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
Instrukcja obsługi
Kontrole zewnętrzne
Spis Rolny 2020 r.
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 r.
Planowanie Przestrzenne
Deklaracja dostępności
Dokumenty do pobrania
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach WOO-I.4210.6.2016.KT.49 z dnia 27 czerwca 2022 r.
» Harmonogram dyżurów radnych Rady Miejskiej w Suchedniowie lipiec - grudzień 2022 r.
» Zawiadomienie Starosty Skarżyskiego z dnia 03.06.2022 r. Znak: GG-II.683.17.2021
» Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w 2022 roku zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
» Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów z dnia 21.06.2022 r. Znak: GNI.6220.1.2021
 • Zamówienia publiczne
 • Zamówienia powyżej 130 000,00 zł
 • Ogłoszenie o zamówieniu: Przebudowa parku miejskiego w Suchedniowie w ramach zadania budżetowego pn.: 'Modernizacja Parku Miejskiego w Suchedniowie'

  Ogłoszenie o zamówieniu
  Roboty budowlane
  „Przebudowa parku miejskiego w Suchedniowie w ramach zadania
  pn.: Modernizacja Parku Miejskiego w Suchedniowie”
  SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
  1.1.) Rola zamawiającego
  Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
  1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Suchedniów
  1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291009917
  1.5) Adres zamawiającego
  1.5.1.) Ulica: Fabryczna 5
  1.5.2.) Miejscowość: Suchedniów
  1.5.3.) Kod pocztowy: 26-130
  1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie
  1.5.5.) Kraj: Polska
  1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki
  1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: [email protected]
  1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.suchedniow.bip.doc.pl/
  1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu
  terytorialnego
  1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

  SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
  2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
  Zamówienia publicznego
  2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
  2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
  „Przebudowa parku miejskiego w Suchedniowie w ramach zadania
  pn.: Modernizacja Parku Miejskiego w Suchedniowie”
  2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-049ef9a2-c483-11ec-b879-9a86e5ac3946
  2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00170561/01
  2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
  2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-20 14:46
  2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
  2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00003442/01/P
  2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
  1.1.3 Modernizacja Parku Miejskiego w Suchedniowie
  2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
  2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
  Europejskiej: Nie
  2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
  Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

  SEKCJA VIII – PROCEDURA
  8.1.) Termin składania ofert: 2022-06-06 09:00
  8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć poprzez system https://miniportal.uzp.gov.pl poprzez Formularz do komunikacji -
  > Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnych na platformie ePUAP (system miniportal.gov.pl po
  wybraniu formularzu do komunikacji automatycznie przekierowuje na platformę ePUAP)
  8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-06-06 10:00
  8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-07-05

  Strona internetowa prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/

  Z racji ograniczonego rozmiaru plików możliwych do zamieszczenia na stronie internetowej prowadzonego postępowania, Zamawiający w załączeniu do niniejszej wiadomości zamieszcza dokumenty postępowania.


  Data wprowadzenia: 2022-05-20 1512
  Data upublicznienia: 2022-05-20
  Art. czytany: 683 razy

  » INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - rozmiar: 316320 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Odpowiedzi na pytania do SWZ - rozmiar: 342628 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Ogłoszenie - rozmiar: 172638 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Specyfikacja warunków zamówienia - rozmiar: 1160888 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA - rozmiar: 399889 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Załącznik nr 10 do SWZ cz. 1 - rozmiar: 13534417 bajtów
  Typ pliku: application/zip
  » Załącznik nr 10 do swz. cz. 2 - rozmiar: 34994331 bajtów
  Typ pliku: application/zip
  » Załącznik nr 10 do SWZ. cz. 3 - rozmiar: 48876043 bajtów
  Typ pliku: application/zip
  » Załącznik nr 10 do SWZ cz. 4 - rozmiar: 93614087 bajtów
  Typ pliku: application/zip
  » Załącznik nr 11 do SWZ - dokumentacja projektowa cz. 2 - rozmiar: 17882732 bajtów
  Typ pliku: application/zip
  » Załącznik nr 12 do SWZ - STWIORB - rozmiar: 1622749 bajtów
  Typ pliku: application/zip
  » Załącznik nr 13 do SWZ - przedmiary robót - rozmiar: 978618 bajtów
  Typ pliku: application/zip
  » Załącznik nr 14 do SWZ - rozmiar: 58880 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Załącznik nr 15 do SWZ - rozmiar: 54784 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Załącznik nr 16 do SWZ - rozmiar: 51712 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Załącznik nr 1 do SWZ - rozmiar: 53225 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Załącznik nr 2 do SWZ - rozmiar: 40560 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Załącznik nr 3a do SWZ - rozmiar: 54272 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Załącznik nr 3 do SWZ - rozmiar: 58880 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Załącznik nr 4 a do SWZ - rozmiar: 57344 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Załącznik nr 4 do SWZ - rozmiar: 57856 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Załącznik nr 5a do SWZ - rozmiar: 50716 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Załącznik nr 5 do SWZ - rozmiar: 407040 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Załącznik nr 6 do SWZ - rozmiar: 49815 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Załącznik nr 7 do SWZ - rozmiar: 56976 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Załącznik nr 8 do SWZ - rozmiar: 44067 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Załącznik nr 8 do SWZ - rozmiar: 44067 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Załącznik nr 8 do SWZ - rozmiar: 44067 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Załącznik nr 8 do SWZ - rozmiar: 44067 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Załącznik nr 9 do SWZ - rozmiar: 43809 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Agnieszka Jaszczur
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Miasta i Gminy Suchedniów
  ul. Fabryczna 5

  Godziny otwarcia: Poniedziałek - Piątek 7:30-15:30


  Dziennik Ustaw

  Monitor Polski


  Rachunki bankowe Gminy Suchedniów:

  Konto:

  25 8520 0007 2001 0000 0097 0022

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - dochody jednostek budżetowych.


  Konto

  10 8520 0007 2001 0000 0097 0001

  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych.
  -zobowiązanie pieniężne,
  - opłata skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie, trwały zarząd,
  - dzierżawy,
  - najmy, czynsz,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto

  68 8520 0007 2001 0005 5853 0001

  - wadia


  Konto

  83 8520 0007 2001 0000 0097 0045

  - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Adres elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP:

  /dvqpq2981b/skrytka
  Urząd Miasta i Gminy Suchedniów