(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Ochrona Danych Osobowych (RODO)
Status Prawny
Wydziały
Władze
Struktura organizacyjna
Jednostki pomocnicze
Jednostki podległe
Mienie komunalne
Budżet i finanse
Oferty inwestycyjne
Ogłoszenia/Obwieszczenia
Zamówienia publiczne
Przetargi
Petycje
Pożytek publiczny
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Oferty pracy
Kontakt
Wybory i Referenda
PROGRAMY, STRATEGIE
OCHRONA ŚRODOWISKA
Raport o stanie gminy
PROGRAM REWITALIZACJI
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU, JEGO WYKORZYSTANIU I OCHRONIE
Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
Instrukcja obsługi
Kontrole zewnętrzne
Spis Rolny 2020 r.
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 r.
Planowanie Przestrzenne
Deklaracja dostępności
Dokumenty do pobrania
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» OGŁOSZENIE NABORU UCZESTNIKÓW PROGRAMU „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ”
» Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę pomocy dydaktycznych do pracowni matematyczno – przyrodniczej w Samorządowej Szkole Podstawowej nr 1 w Suchedniowie
» Ogłoszenie Starosty Skarżyskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania
» Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy - Referent w Wydziale Rozwoju i Strategii
» Podsumowanie konsultacji społecznych dotyczących nadania nazwy rondu położonego na terenie miasta Suchedniów
 • Zamówienia publiczne
 • Zamówienia powyżej 130 000,00 zł
 • Ogłoszenie o zamówieniu: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniami inwestycyjnymi: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kieleckiej i w ul. Warszawskiej w Suchedniowie

  Ogłoszenie o zamówieniu
  Usługi
  Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniami inwestycyjnymi pn.: Budowa kanalizacji
  sanitarnej w ul. Kieleckiej w Suchedniowie oraz Budowa kanalizacji sanitarnej w ul.
  Warszawskiej w Suchedniowie.
  SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
  1.1.) Rola zamawiającego
  Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
  1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Suchedniów
  1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291009917
  1.5) Adres zamawiającego
  1.5.1.) Ulica: Fabryczna 5
  1.5.2.) Miejscowość: Suchedniów
  1.5.3.) Kod pocztowy: 26-130
  1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie
  1.5.5.) Kraj: Polska
  1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki
  1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: [email protected]
  1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.suchedniow.bip.doc.pl/
  1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
  jednostka samorządu terytorialnego
  1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
  SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
  2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
  Zamówienia publicznego
  2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
  2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
  Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniami inwestycyjnymi pn.: Budowa kanalizacji
  sanitarnej w ul. Kieleckiej w Suchedniowie oraz Budowa kanalizacji sanitarnej w ul.
  Warszawskiej w Suchedniowie.
  2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-de6bb560-19d2-11ec-b885-f28f91688073
  2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00186289/01
  2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
  Ogłoszenie nr 2021/BZP 00186289/01 z dnia 2021-09-21
  2021-09-21 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
  2.7.) Data ogłoszenia: 2021-09-21 08:01
  2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
  2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00011493/04/P
  2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
  1.3.2 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: 'Budowa kanalizacji
  sanitarnej w ul. Kieleckiej w Suchedniowie'
  1.3.6 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Budowa kanalizacji
  sanitarnej w ul. Warszawskiej w Suchedniowie
  2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
  94 ustawy: Nie
  2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak
  2.15.) Nazwa projektu lub programu
  Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014 - 2020
  2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
  Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
  SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
  3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
  https://miniportal.uzp.gov.pl/
  3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
  3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
  postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
  komunikacji elektronicznej: Tak
  3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
  komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W niniejszym postępowaniu o
  udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się
  przy użyciu:
  a) miniPortalu dostępnego pod adresem internetowym: https://miniportal.uzp.gov.pl
  b) platformy ePUAP dostępnej pod adresem internetowym: https://epuap.gov.pl
  c) poczty elektronicznej Zamawiającego: [email protected]
  2. Wykonawcy, którzy chcą złożyć ofertę w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia
  publicznego muszą posiadać konto na Platformie ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP
  ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do
  komunikacji.
  3. Adres elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP: /dvqpq2981b/skrytka
  3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 3.
  Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej
  przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym
  pod adresem miniPortal (uzp.gov.pl) oraz Regulaminie ePUAP.
  4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
  akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje
  się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.
  Ogłoszenie nr 2021/BZP 00186289/01 z dnia 2021-09-21
  2021-09-21 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
  5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia i
  wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
  6. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 pzp, podmiotowych
  środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub
  dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
  7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta Wykonawcy
  i załączniki do oferty) odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej, email:
  [email protected]
  8. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń
  składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki.
  Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub
  elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres email:
  [email protected]
  9. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii
  dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa
  Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. Dz. U. z 2020 r. poz.2452.
  3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
  elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
  są ogólnie dostępne: Nie
  3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
  3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
  polski
  3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Gmina Suchedniów przetwarza dane zawarte w ofertach
  albo wnioskach
  o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, znajdujące się w
  publicznie dostępnych rejestrach w celu prowadzenia postępowań w sprawie zamówienia publicznego
  na postawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z
  2021 poz. 1129). Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia
  Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
  przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: 'Ogólne Rozporządzenie' lub
  'RODO'), mają charakter danych osobowych.
  2. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Suchedniów, ul. Fabryczna 5, 26 – 130
  Suchedniów tel (41) 25 43 186,
  2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Władysławem Grudniewskim – adres mailowy
  [email protected]
  3) Cele przetwarzania oraz podstawy prawne:
  • na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
  ciążącego na Administratorze Ogólnego Rozporządzenia
  o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz
  • na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f jako niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych
  interesów realizowanych przez administratora,
  • celów wypełnienia innych obowiązków prawnych, ciążących na instytucji
  na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wymienianych
  powyżej celów:
  • przez okres wymagany przepisami prawa,
  • do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy,
  • do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: organy uprawnione na podstawie przepisów prawa
  do otrzymania Pani /Pana danych osobowych.
  Ogłoszenie nr 2021/BZP 00186289/01 z dnia 2021-09-21
  2021-09-21 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
  3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 6) Posiada Pani/Pan prawo do:
  • dostępu do treści swoich danych – korzystając z tego prawa ma Pan/Pani ma możliwość pozyskania
  informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu są przetwarzane,
  • prawo ich sprostowania – korzystając z tego prawa można zgłosić do nas konieczność poprawienia
  niepoprawnych danych lub uzupełnienia danych wynikających z błędu przy zbieraniu czy przetwarzaniu
  danych,
  • prawo do usunięcia - korzystając z tego prawa można złożyć wniosek o usunięcie danych. W
  przypadku zasadności wniosku dokonamy niezwłocznego usunięcia danych. Prawo to nie dotyczy
  jednak sytuacji, gdy dane osobowe przetwarzane są do celów związanych z wywiązywaniem się z
  prawnych obowiązków administratora lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym
  lub w ramach władzy publicznej powierzonej administratorowi,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania - korzystając z tego prawa można złożyć wniosek o
  ograniczenie przetwarzania danych, w razie kwestionowania prawidłowość przetwarzanych danych. W
  przypadku zasadności wniosku możemy dane jedynie przechowywać,
  • prawo wniesienia sprzeciwu – korzystając z tego prawa można w dowolnym momencie wnieść
  sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych, jeżeli są one przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1
  lit e lub f (prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny). Po przyjęciu wniosku w tej sprawie
  jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu. W takiej sytuacji, po
  rozpatrzeniu Pani/Pana wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych
  sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, iż istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy
  do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Pani/Pana interesów,
  praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
  • prawo do cofnięcia zgody Pani/Pana na ich przetwarzanie - w dowolnym momencie bez wpływu na
  zgodność z prawem przetwarzania, w wypadku, jeżeli przetwarzania którego dokonano na podstawie
  zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
  3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony
  Danych Osobowych, gdy uznane zostanie, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza
  przepisy prawa.
  4. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie
  jest dobrowolne. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w
  pozostałym zakresie jest dobrowolne.
  5. Do spraw nieuregulowanych w SWZ mają zastosowanie przepisy ustawy z 11 września 2019 r. –
  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1129 ze zm.).
  SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
  4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
  4.1.2.) Numer referencyjny: GNI.271.3.2021.AJ
  4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
  4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
  odrębnego postępowania: Nie
  4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak
  4.1.9.) Liczba części: 2
  4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części
  4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu
  wykonawcy: Nie
  4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
  przedmiotu zamówienia: Nie
  4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
  Ogłoszenie nr 2021/BZP 00186289/01 z dnia 2021-09-21
  2021-09-21 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
  Część 1
  4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
  1. Część 1 - Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.:
  'Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kieleckiej w Suchedniowie'.
  .1.1. Zamówienie obejmuje pełnienie w pełnym zakresie nadzoru inwestorskiego nad robotami
  budowlanymi w zakresie branży sanitarnej.
  .1.2. Inspektor nadzoru branży sanitarnej zobowiązany jest wizytować budowę minimum 1 raz
  w tygodniu każdorazowo, przez co najmniej 2 godziny przez cały okres realizacji robót
  budowlanych objętych niniejszym nadzorem.
  .1.3. Wskazany w ppkt .1.2. wymiar czasowy należy traktować jako minimalny. Oznacza to, że
  inspektor musi być obecny zawsze wtedy, kiedy jego obecność jest wymagana. Inspektor musi
  również być obecny na budowie na każde wezwanie Zamawiającego.
  .1.4. Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiązany będzie wykonywać czynności w sposób
  określony w art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
  .1.5. Zakres rzeczowy inwestycji objętej nadzorem obejmuje m.in.:
  a) budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC klasy min. SN8 o średnicy
  200/ 5,9 mm długości około 831,00 mb,
  b) montaż studzienek kanalizacyjnych rewizyjnych z kręgów betonowych średnicy 1200,00 mm -
  32 szt.,
  c) montaż studzienek kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych (PP) o średnicy 400 mm - 2 kpl.,
  d) montaż trójników PVC 200/160/200 - 8 szt.,
  e) podłączenie kanału sanitarnego PVC o średnicy 200 mm do istniejącego kanały
  w ul. Zagórskiej,
  f) wykonanie oznakowania studzienek kanalizacyjnych na trasie sieci,
  g) zabezpieczenie istniejącej infrastruktury krzyżującej się z projektowaną siecią kanalizacji
  sanitarnej,
  h) wykonanie wszelkich robót odtworzeniowych zarówno na działkach drogowych jak i
  prywatnych po wybudowaniu sieci kanalizacji sanitarnej.
  .1.6. Dokumentacja projektowa obejmująca wskazane zadanie inwestycyjne dostępna jest
  na stronie internetowej www.suchedniow.bip.doc.pl w zakładce zamówienia publiczne,
  zamówienia powyżej 130 000,00 zł, postępowanie o udzielenie zamówienia na realizację
  zadania pn.: 'Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kieleckiej w Suchedniowie'.
  .1.7. Do obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należało będzie między innymi:
  a) szczegółowa znajomość dokumentacji projektowej w oparciu o którą wykonywane będą
  nadzorowane roboty budowlane,
  b) znajomość umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą oraz Podwykonawcami,
  c) kontrolowanie pod względem terminowości rozpoczęcia i wykonywania robót budowlanych
  zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym, dokumentacją projektową, SST oraz
  zapisami SWZ,
  d) podejmowanie decyzji o prowadzeniu robót budowlanych lub ich wstrzymaniu
  w przypadku stwierdzenia ich niezgodności z przepisami obowiązującego prawa lub zawartą
  umową pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,
  e) akceptowanie materiałów przewidzianych do realizacji zadania inwestycyjnego dostarczonych
  przez Wykonawcę,
  f) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z
  projektem lub pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;
  g) sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych i stosowania przy
  wykonywaniu tych robót wyrobów zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane;
  h) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających,
  uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń
  technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach
  odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do
  Ogłoszenie nr 2021/BZP 00186289/01 z dnia 2021-09-21
  2021-09-21 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
  użytkowania;
  i) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także,
  na żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy,
  j) rozliczenie budowy w przypadku odstąpienia od umowy przez którąś ze stron,
  k) kontrolowanie prawidłowości prowadzenia dziennika budowy przez Wykonawcę,
  l) potwierdzenie wpisem w dziennik budowy wszelkich okoliczności mogących mieć wpływ na
  realizację umowy np. przerwania robót, wstrzymania robót.
  m) uczestniczenie w radach budowy z Wykonawcą oraz Zamawiającym,
  n) analiza wszelkich dokumentów dotyczących budowy przedkładanych przez Wykonawcę, tj,
  dokumentów sprzedaży, wyceny ewentualnych robót zamiennych, propozycji zastosowania
  rozwiązań równoważnych itp.
  4.2.6.) Główny kod CPV: 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego
  4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
  71540000-5 - Usługi zarządzania budową
  71541000-2 - Usługi zarządzania projektem budowlanym
  4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
  4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące
  4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
  4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
  podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
  4.3.) Kryteria oceny ofert:
  4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze ofert zarówno w części 1 i części 2 zamówienia
  Zamawiający będzie kierował się niżej wskazanymi kryteriami:.
  2. W odniesieniu do kryteriów oceny ofert wskazanych w pkt 1 oferta najkorzystniejsza w każdej części
  może zdobyć maksymalnie 100 punktów.
  3. Punkty przyznawane za poszczególne kryteria będą liczone zgodnie z niżej wskazanym opisem.
  4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
  4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
  Kryterium 1
  4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
  4.3.6.) Waga: 60,00
  Kryterium 2
  4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
  4.3.5.) Nazwa kryterium: Ilość wizyt na budowie w ciągu tygodnia inspektora nadzoru branży
  sanitarnej
  4.3.6.) Waga: 40,00
  4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
  lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
  Część 2
  Ogłoszenie nr 2021/BZP 00186289/01 z dnia 2021-09-21
  2021-09-21 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
  4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
  2. Część 2 - Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego
  pn.: 'Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Warszawskiej w Suchedniowie'.
  .1.1. Zamówienie obejmuje pełnienie w pełnym zakresie nadzoru inwestorskiego nad robotami
  budowlanymi w zakresie branży sanitarnej i branży elektrycznej.
  .1.2. Inspektor nadzoru branży sanitarnej zobowiązany jest wizytować budowę minimum 1 raz
  w tygodniu każdorazowo, przez co najmniej 2 godziny przez cały okres realizacji robót
  budowlanych objętych niniejszym nadzorem, inspektor nadzoru branży elektrycznej 1 raz
  w tygodniu, każdorazowo przez co najmniej 1 godzinę w trakcie trwania robót branżowych
  .1.3. Wskazany w ppkt .1.2. wymiar czasowy należy traktować, jako minimalny. Oznacza to, że
  inspektorzy muszą być obecni zawsze wtedy, kiedy ich obecność jest wymagana. Inspektorzy
  muszą również być obecni na budowie na każde wezwanie Zamawiającego.
  .1.4. Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiązany będzie wykonywać czynności w sposób
  określony w art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
  .1.5. Zakres rzeczowy inwestycji objętej nadzorem obejmuje m.in.
  a) budowę odcinka kanalizacji grawitacyjnej z rur i kształtek kanalizacyjnych, kielichowych PVC
  klasy min. SN8 o średnicy 200/5.9 mm o długości 3194 mb wraz z odcinkami należącymi do sieci
  z rur PVC 160 mm – L = 10, rury PVC
  z jednorodnego materiału, lite bez łączenia z innymi materiałami,
  b) budowę odcinka kanalizacji ciśnieniowej z rur PE 100 SDR 11 o średnicy 110/6.6 mm o
  długości – 1015 mb,
  c) montaż studzienek kanalizacyjnych rewizyjnych żelbetowych o średnicy 1,2 m – 63 kpl.,
  d) montaż studzienek kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych o średnicy 1000 mm – 55 kpl.,
  e) montaż trójników PVC 200/160/200 – 10 szt.,
  f) montaż studzienek rewizyjnych na rurociągu tłocznym średnicy 1,2 m – 2 kpl.,
  g) budowę studni rozprężnej betonowej o średnicy 1,0 m – 1 kpl.,
  h) budowę hydrantu p.poż, nadziemnego dn 80 – 1 szt.
  i) wykonanie oznakowania studzienek kanalizacyjnych na trasie,
  j) budowę tłoczni ścieków sieciowej P1 – zbiornik z polimerobetonu wraz z całym osprzętem ,
  wyposażeniem oraz oprogramowaniem i zasilaniem tłoczni 1,50m – 1 kpl. Teren tłoczni w
  ramach zadania należy utwardzić i ogrodzić.
  k) włączenie kanału sanitarnego do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej,
  l) wykonanie oznakowania studzienek kanalizacyjnych na trasie sieci,
  m) zabezpieczenie istniejącej infrastruktury krzyżującej się z projektowaną siecią kanalizacji
  sanitarnej,
  n) wykonanie wszelkich robót odtworzeniowych zarówno na działkach drogowych jak i
  prywatnych po wybudowaniu sieci kanalizacji sanitarnej.
  .1.6. Dokumentacja projektowa obejmująca wskazane zadanie inwestycyjne dostępna jest
  na stronie internetowej www.suchedniow.bip.doc.pl w zakładce zamówienia publiczne,
  zamówienia powyżej 130 000,00 zł, postępowanie o udzielenie zamówienia na realizację
  zadania pn.: 'Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Warszawskiej w Suchedniowie'.
  .1.7. Do obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należało będzie między innymi:
  o) szczegółowa znajomość dokumentacji projektowej w oparciu o którą wykonywane będą
  nadzorowane roboty budowlane,
  p) znajomość umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą oraz Podwykonawcami,
  q) kontrolowanie pod względem terminowości rozpoczęcia i wykonywania robót budowlanych
  zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym, dokumentacją projektową, SST oraz
  zapisami SWZ,
  r) podejmowanie decyzji o prowadzeniu robót budowlanych lub ich wstrzymaniu
  w przypadku stwierdzenia ich niezgodności z przepisami obowiązującego prawa lub zawartą
  umową pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,
  s) akceptowanie materiałów przewidzianych do realizacji zadania inwestycyjnego dostarczonych
  przez Wykonawcę,
  Ogłoszenie nr 2021/BZP 00186289/01 z dnia 2021-09-21
  2021-09-21 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
  t) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z
  projektem lub pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;
  u) sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych i stosowania przy
  wykonywaniu tych robót wyrobów zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane;
  v) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających,
  uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń
  technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach
  odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do
  użytkowania;
  w) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także,
  na żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy,
  x) rozliczenie budowy w przypadku odstąpienia od umowy przez którąś ze stron,
  y) kontrolowanie prawidłowości prowadzenia dziennika budowy przez Wykonawcę,
  z) potwierdzenie wpisem w dziennik budowy wszelkich okoliczności mogących mieć wpływ na
  realizację umowy np. przerwania robót, wstrzymania robót.
  aa) uczestniczenie w radach budowy z Wykonawcą oraz Zamawiającym,
  bb) analiza wszelkich dokumentów dotyczących budowy przedkładanych przez Wykonawcę, tj,
  dokumentów sprzedaży, wyceny ewentualnych robót zamiennych, propozycji zastosowania
  rozwiązań równoważnych itp.
  4.2.6.) Główny kod CPV: 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego
  4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
  71540000-5 - Usługi zarządzania budową
  71541000-2 - Usługi zarządzania projektem budowlanym
  4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
  4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące
  4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
  4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
  podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
  4.3.) Kryteria oceny ofert:
  4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze ofert zarówno w części 1 i części 2 zamówienia
  Zamawiający będzie kierował się niżej wskazanymi kryteriami:.
  2. W odniesieniu do kryteriów oceny ofert wskazanych w pkt 1 oferta najkorzystniejsza w każdej części
  może zdobyć maksymalnie 100 punktów.
  3. Punkty przyznawane za poszczególne kryteria będą liczone zgodnie z niżej wskazanym opisem.
  4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
  4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
  Kryterium 1
  4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
  4.3.6.) Waga: 60,00
  Kryterium 2
  4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
  Ogłoszenie nr 2021/BZP 00186289/01 z dnia 2021-09-21
  2021-09-21 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
  4.3.5.) Nazwa kryterium: ilość wizyt na budowie w ciągu tygodnia inspektora nadzoru branży
  sanitarnej
  4.3.6.) Waga: 40,00
  4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
  lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
  SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
  5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
  5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
  Art. 109 ust. 1 pkt 4
  Art. 109 ust. 1 pkt 5
  Art. 109 ust. 1 pkt 7
  5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
  5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
  2. Wykonawcy muszą spełnić następujące warunki udziału w postępowaniu:
  1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
  - Zamawiający nie określa w/w warunku udziału w postępowaniu.
  2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
  o ile wynika to z odrębnych przepisów:
  - Zamawiający nie określa w/w warunku udziału w postępowaniu.
  3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
  - Zamawiający nie określa w/w warunku udziału w postępowaniu.
  4) zdolności technicznej lub zawodowej:
  Zamawiający uzna w/w warunek udziału w postępowaniu za spełniony, jeżeli Wykonawca
  wykaże, że:
  a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert,
  a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie zrealizował zadanie (usługę)
  polegającą na pełnieniu nadzoru inwestorskiego/ inspektora nadzoru/ inwestora zastępczego/
  kierownika kontraktu/ inżyniera kontraktu odpowiednio:
   dla części 1 zamówienia - nadzoru nad robotami (minimum jedno zadanie inwestycyjne od
  rozpoczęcia do zakończenia) w branży sanitarnej w zakresie obiektów liniowych obejmujących
  budowę, przebudowę lub rozbudowę: sieci wodociągowej lub sieci kanalizacji sanitarnej lub
  kanalizacji deszczowej lub kanalizacji ogólnospławnej o wartości min.
  150 000,00 zł PLN brutto,
   dla części 2 zamówienia - nadzoru nad robotami (minimum jedno zadanie inwestycyjne od
  rozpoczęcia do zakończenia) w branży sanitarnej w zakresie obiektów liniowych obejmujących
  budowę, przebudowę lub rozbudowę: sieci wodociągowej lub sieci kanalizacji sanitarnej lub
  kanalizacji deszczowej lub kanalizacji ogólnospławnej o wartości min. 1 500 000,00 PLN brutto.
   a roboty te zostały wykonane należycie, w szczególności zgodnie
  z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.
  Na potwierdzenie w/w warunku udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany będzie złożyć
  na wezwanie Zamawiającego załącznik nr 8 do SWZ - wykaz usług.
  b) dysponuje lub będzie dysponował w okresie przewidzianym na realizację zamówienia osobą
  legitymującą się odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi oraz doświadczeniem odpowiednio
  do objęcia funkcji, jaka zostanie jej powierzona tj.:
   dla części 1 zamówienia:
  Ogłoszenie nr 2021/BZP 00186289/01 z dnia 2021-09-21
  2021-09-21 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
  - Inspektorem nadzoru branży sanitarnej - 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane do
  kierowania budową i robotami budowlanymi
  w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
  i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych
  i kanalizacyjnych,
   dla części 2 zamówienia:
  - Inspektorem nadzoru branży sanitarnej - 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane do
  kierowania budową i robotami budowlanymi
  w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
  i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych
  i kanalizacyjnych,
  - Inspektorem nadzoru branży elektrycznej – 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane do
  kierowania budową i robotami budowlanymi
  w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
  elektroenergetycznych.
  Wskazane osoby powinny posiadać wymagane uprawnienia budowlane i przynależeć do
  właściwej izby samorządu zawodowego, jeżeli taki wymóg nakłada na nią ustawa Prawo
  budowlane. Zgodnie z art. 12a Prawa budowlanego, który to odsyła do ustawy z dnia 18 marca
  2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych
  w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 220 przynależność do
  właściwej izby samorządu zawodowego nie jest wymagana od obywateli państw członkowskich
  Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego
  Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) gdyż do posiadania uprawnień w wykonywaniu
  samodzielnych funkcji w budownictwie nie jest wymagana przynależności do izby samorządu
  zawodowego. Na potwierdzenie w/w warunku udziału w postępowaniu Wykonawca
  zobowiązany będzie złożyć na wezwanie Zamawiającego załącznika nr 9 do SWZ - wykazu
  osób wraz
  z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia niezbędnych
  do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności
  oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
  Do wykazu osób w stosunku do osób pełniących funkcję inspektorów nadzoru należy dołączyć
  oświadczenie Wykonawcy, że zaproponowana osoba posiada wymagane uprawnienia i
  przynależy do właściwej izby samorządu zawodowego, jeżeli taki wymóg na te osoby nakłada
  Prawo Budowlane.
  5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
  5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
  3. Podmiotowe środki dowodowe składane na wezwanie Zamawiającego. Zgodnie z art. 274 ust. 1
  ustawy Pzp, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta
  została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na
  dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:
  c) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji
  i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy sporządzonych nie
  wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
  ewidencji,
  4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji
  o Działalności Gospodarczej, o których mowa w ust. 3 lit. c), składa dokumenty wystawione w kraju, w
  którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego
  likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z
  wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego
  rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej
  procedury. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące
  przed ich złożeniem.
  Ogłoszenie nr 2021/BZP 00186289/01 z dnia 2021-09-21
  2021-09-21 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
  5. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się
  dokumentów, o których mowa w ust. 3 lit. c), zastępuje się je w części dokumentem zawierającym
  odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego
  reprezentacji, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
  zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub
  administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze
  względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy.
  6. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:
  a) może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych,
  w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.
  o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w
  oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp dane umożliwiające dostęp do tych środków;
  b) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi
  oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1.
  5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
  udziału w postępowaniu: 3. Podmiotowe środki dowodowe składane na wezwanie Zamawiającego.
  Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie
  Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie
  krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:
  a) wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat,
  a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju,
  wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, wraz
  z załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym
  dowodami, o których mowa,
  są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały
  wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest
  w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – załącznik nr 8 do SWZ,
  b) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
  w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami
  budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i
  wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych
  przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 9 do
  SWZ,
  5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
  1. Zamawiający informuje, że w bieżącym postępowaniu nie żąda złożenia przedmiotowych
  środków dowodowych.
  5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
  5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
  - Formularz oferty - załącznik nr 7 do SWZ,
  - Oświadczenia podmiotu trzeciego - załącznik 3a i 4a do SWZ
  SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
  6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
  6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
  6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
  6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
  6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
  udzielenie zamówienia:
  Wykonawcy zgodnie z art. 58 Pzp mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
  Ogłoszenie nr 2021/BZP 00186289/01 z dnia 2021-09-21
  2021-09-21 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
  W takim przypadku:
  a) Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do
  reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu
  i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego,
  b) korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z ustanowionym
  pełnomocnikiem,
  c) zgodnie z art. 117 pkt. 4 ustawy Pzp Wykonawcy wspólnie ubiegający się
  o udzielenie zamówienia zobowiązani są do złożenia wraz z ofertą oświadczenia,
  z którego będzie wynikało które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni
  Wykonawcy,
  d) żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy
  Pzp, oraz na podstawie art. 109 ust. 1 pkt. 4), 5) oraz 7) Pzp,
  e) warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego mogą spełniać łącznie.
  6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
  zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
  Nie
  SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
  7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
  7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
  7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
  Zmiany umowy są dopuszczalne, jeżeli zaistnieje co najmniej jeden z poniższych przypadków:
  1. zmiany zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia
  w postaci jasnych, precyzyjnych i jednoznacznych postanowień umownych, zgodnie z art. 455
  ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp;
  2. gdy Wykonawcę ma zastąpić nowy wykonawca, w sytuacji określonej w art. 455 ust. 1 pkt 2
  ustawy Pzp;
  3. jeżeli zmiana dotyczy realizacji, przez dotychczasowego wykonawcę dodatkowych usług,
  których nie uwzględniono w zamówieniu podstawowym, o ile stały się one niezbędne
  i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
  a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych,
  w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności usług zamówionych w ramach
  zamówienia podstawowego,
  b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność bądź znaczne zwiększenie
  kosztów dla zamawiającego,
  c) wzrost ceny spowodowany każda kolejną zmianą nie przekracza 50 % wartości pierwotnej
  umowy;
  4. jeżeli konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający,
  działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego
  charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50 %
  wartości pierwotnej umowy;
  5. łączna wartość zmian jest mniejsza niż progi unijne oraz jest niższa niż 10% wartości
  pierwotnej umowy, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy.
  7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
  związane z realizacją zamówienia: Nie
  SEKCJA VIII – PROCEDURA
  8.1.) Termin składania ofert: 2021-09-29 10:00
  8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/
  Ogłoszenie nr 2021/BZP 00186289/01 z dnia 2021-09-21
  2021-09-21 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
  8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-09-29 12:00
  8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-10-28
  Ogłoszenie nr 2021/BZP 00186289/01 z dnia 2021-09-21
  2021-


  Data wprowadzenia: 2021-09-21 0852
  Data upublicznienia: 2021-09-21
  Art. czytany: 221 razy

  » Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia - rozmiar: 261552 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ CZĘŚĆ 1 ZAMÓWIENIA - rozmiar: 336655 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Ogłoszenie - rozmiar: 191078 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Specyfikacja Warunków Zamówienia - rozmiar: 1024490 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Załączniki nr 7 - rozmiar: 83271 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Załącznik nr 1 - rozmiar: 77681 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Załącznik nr 2 - rozmiar: 0 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Załącznik nr 3 - rozmiar: 69051 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Załącznik nr 3a do SWZ - rozmiar: 67650 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Załącznik nr 4a do SWZ - rozmiar: 67983 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Załącznik nr 4 do SWZ - rozmiar: 66889 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Załącznik nr 5 do SWZ - rozmiar: 171520 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Załącznik nr 6 do SWZ - Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP - rozmiar: 2993042 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Załącznik nr 8 do SWZ - rozmiar: 87552 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Załącznik nr 9 do SWZ - rozmiar: 90624 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Agnieszka Jaszczur
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Miasta i Gminy Suchedniów
  ul. Fabryczna 5

  Godziny otwarcia: Poniedziałek - Piątek 7:30-15:30


  Dziennik Ustaw

  Monitor Polski


  Rachunki bankowe Gminy Suchedniów:

  Konto:

  25 8520 0007 2001 0000 0097 0022

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - dochody jednostek budżetowych.


  Konto

  10 8520 0007 2001 0000 0097 0001

  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych.
  -zobowiązanie pieniężne,
  - opłata skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie, trwały zarząd,
  - dzierżawy,
  - najmy, czynsz,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto

  68 8520 0007 2001 0005 5853 0001

  - wadia


  Konto

  83 8520 0007 2001 0000 0097 0045

  - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi




  Adres elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP:

  /dvqpq2981b/skrytka
  Urząd Miasta i Gminy Suchedniów