A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Ochrona Danych Osobowych (RODO)
Status Prawny
Wydziały
Władze
Struktura organizacyjna
Jednostki pomocnicze
Jednostki podległe
Mienie komunalne
Budżet i finanse
Oferty inwestycyjne
Ogłoszenia/Obwieszczenia
Przetargi
Petycje
Pożytek publiczny
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Oferty pracy
Kontakt
Wybory i Referenda
PROGRAMY, STRATEGIE
OCHRONA ŚRODOWISKA
Raport o stanie gminy
PROGRAM REWITALIZACJI
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU, JEGO WYKORZYSTANIU I OCHRONIE
Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
Instrukcja obsługi
Dokumenty do pobrania
Kontrole zewnętrzne
Spis Rolny 2020 r.
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 30.06.2020 r.
» Karty informacyjne dla projektu planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego pod nazwą „Kościelna I” w Suchedniowie oraz prognoz oddziaływania na środowisko
» Przebudowa odcinka drogi gminnej ulicy Kieleckiej wraz z przebudową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 751 ulica Mickiewicza oraz drogą powiatową ulica Zagórska, na terenie Gminy Suchedniów
» Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 22.06.2020 r.
» Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów z dnia 16.06.2020 r. - zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji celu publicznego
 • Przetargi
 • Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę pomocy dydaktycznych do pracowni edukacji ekologiczno – przyrodniczych w szkołach podstawowych w Gminie Suchedniów

  Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę pomocy dydaktycznych do pracowni edukacji ekologiczno – przyrodniczych w szkołach podstawowych w Gminie Suchedniów

  ZAPYTANIE OFERTOWE


  Zamawiający – Gmina Suchedniów zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) na

  Dostawę pomocy dydaktycznych do pracowni edukacji ekologiczno – przyrodniczych
  w szkołach podstawowych w Gminie Suchedniów

  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych dla 2 szkół z terenu Gminy Suchedniów w ramach projektu pn. „Pracownia edukacji ekologiczno – przyrodniczej w szkołach podstawowych w Gminie Suchedniów” współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.
  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja dostawy pomocy (Załącznik nr 3).
  Jeżeli w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia znajdują się nazwy własne, znaki towarowe lub określenia charakteryzujące konkretny produkt, to podano je przykładowo, dla wyznaczenia wymaganych funkcjonalności i przeznaczenia przedmiotu dostawy. Wykonawcy przysługuje prawo zaoferowana produktów równoważnych, tzn, o przeznaczeniu i funkcjonalności takiej jak opisany produkt.
  3. Termin realizacji zamówienia 18.08.2017 r.
  4. Pomoce należy dostarczyć bezpośrednio do szkół zgodnie z wykazem zawartym w Rozdzielniku (Załącznik Nr 4).
  5. Oferta powinna być sporządzona wg wzoru formularza ofertowego, stanowiącego Załącznik
  nr 1 do zapytania ofertowego. Do formularza ofertowego należy dołączyć formularz cenowy stanowiący Załącznik nr 2.
  6. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Urzędzie Miasta i Gminy Suchedniów, ul. Fabryczna 5, 26 – 130 Suchedniów w terminie do 28.07.2017 r. do godz. 15:00. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres wykonawcy oraz napis „ Oferta na dostawę pomocy dydaktycznych do pracowni edukacji ekologiczno – przyrodniczych w szkołach podstawowych w Gminie Suchedniów”.
  7. Kryteria wyboru oferty: 100 % cena.
  8. W cenie oferty powinny być uwzględnione wszelkie koszty związane z przedmiotem zamówienia, w tym m.in. dostarczenia, załadunku, rozładunku, ubezpieczenia na czas transportu.
  9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyny.
  10. Wynik postępowania Zamawiający zamieści na stronie internetowej, na której zamieszczone było zapytanie ofertowe.
  11. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi telefonicznie wyłonionego Wykonawcę.


  Data wprowadzenia: 2017-07-20 1226
  Data upublicznienia: 2017-07-20
  Art. czytany: 1575 razy

  » Informacja z otwarcia ofert - wynik postępowania - rozmiar: 803078 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Zał.5 Wzór umowy - rozmiar: 57856 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Zał. 1 Formularz oferty - rozmiar: 33280 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Zał. 2 Formularz cenowy - rozmiar: 40960 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.ms-excel
  » Zał. 3 Specyfikacja dostawy pomocy - rozmiar: 95744 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.ms-excel
  » Zał. 4 Rozdzielnik - rozmiar: 40960 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.ms-excel
  » Zapytanie ofertowe - rozmiar: 1671954 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Ewa Kaniewska
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Miasta i Gminy Suchedniów
  ul. Fabryczna 5

  Godziny otwarcia: Poniedziałek - Piątek 7:30-15:30


  Dziennik Ustaw

  Monitor Polski


  Rachunki bankowe Gminy Suchedniów:

  Konto:

  25 8520 0007 2001 0000 0097 0022

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - dochody jednostek budżetowych.


  Konto

  10 8520 0007 2001 0000 0097 0001

  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych.
  -zobowiązanie pieniężne,
  - opłata skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie, trwały zarząd,
  - dzierżawy,
  - najmy, czynsz,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto

  68 8520 0007 2001 0005 5853 0001

  - wadia


  Konto

  83 8520 0007 2001 0000 0097 0045

  - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Adres elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP:

  /dvqpq2981b/skrytka
  Urząd Miasta i Gminy Suchedniów