A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Wydziały » Wydział Rozwoju i Strategii
Menu:
Ochrona Danych Osobowych (RODO)
Status Prawny
Wydziały
Władze
Struktura organizacyjna
Jednostki pomocnicze
Jednostki podległe
Mienie komunalne
Budżet i finanse
Oferty inwestycyjne
Ogłoszenia/Obwieszczenia
Przetargi
Petycje
Pożytek publiczny
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Oferty pracy
Kontakt
Wybory i Referenda
PROGRAMY, STRATEGIE
OCHRONA ŚRODOWISKA
Raport o stanie gminy
PROGRAM REWITALIZACJI
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU, JEGO WYKORZYSTANIU I OCHRONIE
Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
Instrukcja obsługi
Dokumenty do pobrania
Kontrole zewnętrzne
Spis Rolny 2020 r.
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej z dnia 25 września 2020 r.
» Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Referent ds. ochrony środowiska
» Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Referent ds. infrastruktury gminnej
» Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
» Infromacja dot. przekazania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. 'Kościelna I'
Ilość wiadomości z działu 'Wydział Rozwoju i Strategii ': 1
WYDZIAŁ ROZWOJU I STRATEGII

WYDZIAŁ ROZWOJU I STRATEGII

Wydział Rozwoju i Strategii realizuje zadania poprzez następującą strukturę wewnętrzną:

1. Karolina Gałczyńska - Szymczyk - Kierownik Wydziału;
pokój 202; tel 41 25 43 186 wew. 12
e-mail: [email protected];
e-mail: [email protected]

2. Anna Kopeć - Specjalista; pokój 212
tel 41 25 43 186 wew. 11
e-mail: [email protected]

3.Magdalena Przyjemska - Inspektor ds. kultury, zdrowia i promocji; pokój 203; tel. 41 25-43-250 wew. 61
e-mail: [email protected];
e-mail: [email protected]

Do zadań Wydziału Rozwoju i Strategii należy planowanie strategii i kierunków rozwoju, realizacja zadań związanych z funduszami zewnętrznymi, promocja inwestycyjna Gminy oraz prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej,
a w szczególności:
1. Inicjowanie i koordynowanie prac w zakresie opracowywania strategii rozwoju Gminy jej tworzenia, zmian, monitoringu realizacji celów i współdziałanie w pracach związanych z planami operacyjnymi strategii.
a) gromadzenie danych statystycznych lustrujących rozwój Gminy,
b) sporządzanie bieżących oraz okresowych analiz rozwoju społeczno - gospodarczego Gminy,
c) opracowywanie programów gospodarczych, w tym wykonywanie prac studialnych i prognostycznych; koordynowanie i aktualizacja strategii rozwoju Gminy,
d) prowadzenie stałego monitoringu zewnętrznych funduszy pomocowych w zakresie możliwości ich pozyskania na realizację zadań infrastruktury Gminy, na rzecz organizacji pozarządowych, małych i średnich przedsiębiorstw,
2. Przygotowywanie i składanie wniosków o dofinansowanie z zewnętrznych funduszy pomocowych oraz koordynowanie czynności na każdym etapie realizacji dofinansowywanego zadania wraz z rozliczeniem końcowym efektów rzeczowo – finansowych.
3. Realizacja zadań związanych z programami pomocowymi Unii Europejskiej, w tym:
a) przedkładanie propozycji realizacji zadań z udziałem środków zewnętrznych wraz z ich oceną w zakresie celowości i efektów społeczno – gospodarczych,
b) opracowywanie wniosków aplikacyjnych dla Gminy i jednostek podległych w celu pozyskania środków pomocowych; monitorowanie zadań oraz sporządzanie sprawozdawczości i raportów w tym zakresie,
c) informowanie jednostek i wydziałów o możliwościach pozyskiwania środków finansowych.
4. Współuczestniczenie przy opracowywaniu budżetu Gminy i planów inwestycyjnych w zakresie zgodności z przyjętą strategią Gminy:
a) przygotowywanie rocznej informacji z realizacji celów strategii rozwoju,
b) współpraca z samorządami, organizacjami i stowarzyszeniami na rzecz strategii rozwoju,
c) współpraca z wydziałami w zakresie opracowywania zadań priorytetowych i strategicznych dla rozwoju Gminy,
5. Opracowywanie i dystrybucja ofert inwestycyjnych oraz innych materiałów służących promocji inwestycyjno – gospodarczej Gminy Suchedniów.
6. Kompleksowa obsługa inwestorów w ramach przygotowywanych i prowadzonych przez nich w Gminie inwestycji:
a) utrzymywanie kontaktów ze środowiskami gospodarczymi, organizacjami przedsiębiorców, stowarzyszeniami branżowymi w zakresie promocji oferty inwestycyjnej Gminy,
b) kreowanie polityki przyjaznej inwestorom,
c) podejmowanie działań na rzecz rozwoju i ożywienia gospodarczego Gminy,
d) gromadzenie oraz aktualizacja informacji dotyczących potencjału gospodarczego Gminy i warunków inwestycyjnych, w tym m.in. gruntów przeznaczonych na cele gospodarcze w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, rynku pracy, organizacji biznesowych itp.,
e) prowadzenie badań ankietowych, sondażowych i innych działań w celu uzyskania opinii mieszkańców na temat ważnych spraw gospodarczych,
f) inicjowanie i organizowanie przedsięwzięć wspierających rozwój przedsiębiorczości oraz przedsięwzięć zmierzających do rozwoju Gminy z uwzględnieniem rynku pracy,
g) współpraca z organizacjami społeczno – gospodarczymi i pozarządowymi w zakresie rozwoju społeczno – gospodarczego i rozwoju przedsiębiorczości.
7. Realizacja zadań wynikających z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (przyjmowanie i przekształcanie w formie elektronicznej wniosków o wpis, zmianę, wykreślenie, zawieszenie, wznowienie do Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej):
a) udzielanie informacji przedsiębiorcom w zakresie określania przedmiotu działalności gospodarczej wg. kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD),
b) prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej oraz sporządzanie sprawozdań, analiz i wymaganej dokumentacji,
c) tworzenie optymalnych warunków dla osób fizycznych i prawnych zainteresowanych podjęciem działalności gospodarczej i inwestycyjnej w sferze handlu, usług i wytwórczości.
8. Prowadzenie ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie.
9. Opracowywanie projektów uchwał w sprawie ustalania dla gminy liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży.
10. Opracowywanie projektów uchwał w sprawach ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
11. Współpraca z GKRPA w zakresie realizacji gminnego programu profilaktyki.
12. Prowadzenie rejestru zezwoleń na sprzedaż oraz sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, w tym:
a) prowadzenie spraw dotyczących wydania zezwoleń oraz przedłużania terminów ważności na sprzedaż oraz sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych dla sklepów oraz zakładów gastronomicznych,
b) naliczanie rocznych opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż oraz sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych oraz sprawdzanie terminowości dokonywania opłat.
13. Wydawanie jednorazowych zezwoleń na sprzedaż piwa na imprezach organizowanych na terenie gminy.
14. Naliczanie stosownych opłat za zezwolenia.
15. Koordynacja spraw związanych z organizacją czasu pracy placówek handlowo – gastronomicznych i usług.
16. Budowa wizerunku Gminy na obszarze kraju i zagranicą poprzez kształtowanie relacji społecznych w tym:
a) nadzorowanie i prowadzenie projektów dotyczących dziedzin ważnych dla rozwoju Gminy w obszarach gospodarczych,
b) opracowanie oraz aktualizacja strategii promocji Gminy,
c) tworzenie wizerunku Gminy oraz ciągła jego promocja,
d) tworzenie planów imprez i innych działań promocyjnych Gminy we współpracy z placówkami kultury, sportu i turystyki, upowszechnianie kalendarza imprez dla mieszkańców i turystów,
e) koordynacja działań związanych z planowaniem i organizacją imprez na terenie Gminy,
f) wykreowanie i promocja cyklicznej imprezy kulturalnej kojarzącej się z Gminą Suchedniów,
g) przygotowywanie wydawnictw, w tym multimedialnych,
h) projektowanie, nabywanie oraz gospodarowanie materiałami promocyjnymi i informacyjnymi,
i) sporządzanie zaproszeń, podziękowań, listów gratulacyjnych, intencyjnych itp.,
j) opracowanie i realizacja polityki promocyjnej Gminy,
k) współpraca z mediami w zakresie promocji Gminy,
l) przygotowywanie dla mediów informacji o Gminie i działaniach samorządu Gminy,
m) organizacja, prowadzenie i koordynacja działań związanych z promocją gospodarczą, turystyczną i kulturalną Gminy we współpracy z innymi wydziałami urzędu, jednostkami organizacyjnymi i instytucjami z zewnątrz,
n) bezpośrednie uczestnictwo w organizacji imprez o znaczeniu gminnym i ponadgminnym,
o) organizację spotkań, konferencji, konkursów gminnych,
p) prowadzenie wielokierunkowych działań dotyczących udziału Gminy w różnego rodzaju prezentacjach, wystawach, targach organizowanych na terenie Gminy i poza nią,
q) współpraca przy opracowywaniu planów rzeczowo – finansowych w zakresie promocji,
r) pozyskiwanie środków pozabudżetowych na cele promocji Gminy, w tym środków z funduszy unijnych.
16a. Inicjowanie udziału Gminy w otwartych konkursach i programach w celu ubiegania się o dotacje z funduszy zewnętrznych poprzez:
a) informowanie jednostek i wydziały Urzędu o możliwościach pozyskiwania środków finansowych,
b) współpracę z wydziałami: Gospodarki Nieruchomościami, Infrastruktury i Ochrony Środowiska i Wydziałem Finansowym Urzędu w przygotowywaniu wniosków o środki pomocowe z UE oraz innych środków zewnętrznych,
1) prowadzenie pełnej dokumentacji dotyczącej pozyskiwania funduszy strukturalnych
od chwili złożenia wniosku do rozliczenia zadania.
2) pozyskiwanie i rozliczanie środków pozabudżetowych na realizację inwestycji i remontów.
3) sporządzanie, obsługa oraz realizację programów rewitalizacji miasta.
4) bieżąca współpraca z Urzędem Marszałkowskim w celu rozliczania projektów dotyczących dofinansowania programu rewitalizacji.
5) zarządzanie i wdrażanie projektami współfinansowanymi ze środków pozabudżetowych
w tym:
a) organizowanie udziału Gminy w projektach UE i innych, umożliwiających uzyskanie dostępu do grantów celowych współfinansowanych z różnych form partnerstwa,
b) opracowywanie i kierowanie wniosków do odpowiednich instytucji w celu pozyskiwania dotacji z funduszy pomocowych,
c) zarządzanie projektami w oparciu o fundusze zewnętrzne we współpracy z merytorycznymi komórkami Urzędu w zakresie pozyskiwania funduszy inwestycyjnych w szczególności w zakresie nadzoru nad przygotowywaniem i składaniem odpowiednich wniosków i aplikacji.
6) Koordynacja i monitorowanie dokumentów strategicznych i planistycznych miasta w tym badanie komplementarności z założeniami rozwojowymi regionu świętokrzyskiego, kraju.
7) Współudział w opracowywaniu wieloletniego planu inwestycyjnego z ustalaniem źródeł ich finansowania w ramach procedury tworzenia i aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej.
8) Analizowanie wytycznych krajowych i unijnych dotyczących pozyskiwania środków pomocowych.
17. Do zadań z zakresu kultury i sportu należy m.in.:
1) realizacja ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz ustawy o kulturze fizycznej w zakresie: tworzenia, łączenia, przekształcenia i znoszenia placówek kulturalnych, instytucji kultury oraz pomoc w przygotowywaniu projektów statutów placówkom i instytucjom kultury,
2) nadzór nad eksploatacją, utrzymaniem i prawidłowym funkcjonowaniem obiektów sportowych stanowiących własność Gminy,
3) współdziałanie w organizacji imprez sportowo – rekreacyjnych organizowanych na terenie Gminy przez kluby sportowe i stowarzyszenia kultury fizycznej,
4) współdziałanie ze szkolnymi organizacjami sportowymi w trosce o rozwój sportu szkolnego,
5) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem stypendiów sportowych; współpraca z radą sportu,
6) współdziałanie w rozwoju kultury fizycznej i sportu ze stowarzyszeniami, klubami, organizacjami oraz udzielanie im pomocy w realizacji zadań, a w szczególności zagospodarowania wolnego czasu dzieci i młodzieży,
7) bieżąca współpraca z lokalnymi kołami gospodyń wiejskich, lokalnymi artystami,
8) współpraca z organizacjami pozarządowymi, prowadzenie ewidencji organizacji, merytoryczny nadzór nad ich działalnością,
9) opracowywanie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi,
10) organizowanie konkursów na wybór ofert w celu realizacji zadań wynikających z ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie,
18. W zakresie ochrony zdrowia:
1) podejmowanie działań w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej poprzez uchwalanie i realizowanie lokalnych programów zdrowotnych,
2) prowadzenie działań promujących profilaktykę zdrowotną, w tym udział w programach realizowanych w ramach finansowania przez NFZ,
3) popularyzacja programów profilaktyki zdrowotnej.
19. Prowadzenie strony internetowej Urzędu Miasta i Gminy Suchedniów; aktualizacja informacji, nadzór merytoryczny nad zamieszczanymi materiałami, zbieranie informacji oraz ich publikacja.


Data wprowadzenia: 2015-06-08 1253
Data upublicznienia:
Art. czytany: 4028 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Ewa Kaniewska
» Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Wydział Organizacyjny
Wydział Finansowy
Urząd Stanu Cywilnego
Wydział Rozwoju i Strategii
Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Infrastruktury i Ochrony Środowiska
Radca Prawny
Stanowisko ds. społecznych
Stanowisko ds. edukacji
.....
Ostat. 10 wiadomości:

» WYDZIAŁ ROZWOJU I STRATEGII
Urząd Miasta i Gminy Suchedniów