(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
A Ochrona Danych Osobowych (RODO)
A Status Prawny
A Wydziały
A Władze
A Struktura organizacyjna
A Jednostki pomocnicze
A Jednostki podległe
A Mienie komunalne
A Budżet i finanse
A Oferty inwestycyjne
A Ogłoszenia/Obwieszczenia
A Zamówienia publiczne
A Przetargi
A Petycje
A Pożytek publiczny
A Oświadczenia majątkowe
A Rejestry i ewidencje
A Oferty pracy
A Kontakt
A Wybory i Referenda
A PROGRAMY, STRATEGIE
A OCHRONA ŚRODOWISKA
A Raport o stanie gminy
A PROGRAM REWITALIZACJI
A Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
A PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU, JEGO WYKORZYSTANIU I OCHRONIE
A Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
A Instrukcja obsługi
A Kontrole zewnętrzne
A Spis Rolny 2020 r.
A Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 r.
A Planowanie Przestrzenne
A Deklaracja dostępności
A Dokumenty do pobrania
A Prawo Miejscowe
A Jak załatwić sprawę
A Redaktorzy Strony
A Statystyka odwiedzin
A Statystyka czytalności
A Wyszukaj urzędnika
A Rejestr zmian
A Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
A» Plan Pracy Rady Miejskiej w Suchedniowie na 2021 rok.
A» Protokół z XXXVIII w kadencji 2018-2023 Sesji Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 25 listopada 2021 r.
A» Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów
A» Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów
A» Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów
 • Status Prawny
 • Statut Gminy
 • Rozdzial IV

  Rozdział IV
  Organizacja wewnętrzna Rady


  § 31.

  1. Rada jest organem stanowiącym i kontrolnym w Gminie.
  2. Ustawowy skład Rady wynosi 15 radnych.

  § 32.

  1. Rada działa na sesjach, poprzez swoje komisje oraz przez Burmistrza w zakresie, w jakim wykonuje on uchwały Rady.
  2. Burmistrz i komisje Rady pozostają pod kontrolą Rady, której składają sprawozdania ze swojej działalności.

  § 33.

  1. Do wewnętrznych organów Rady należą:
  1) przewodniczący Rady,
  2) dwóch wiceprzewodniczących,
  3) komisje stałe,
  4) komisje doraźne.

  § 34.

  1. Rada wybiera ze swego grona przewodniczącego i dwóch wiceprzewodniczących.
  2. Wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczących dokonuje Rada nowej kadencji na pierwszej sesji.

  § 35.

  1. Przewodniczący Rady organizuje pracę Rady i prowadzi jej obrady.
  2. W ramach organizowania pracy Rady Przewodniczący:
  a) reprezentuje Radę na zewnątrz,
  b) zwołuje sesje,
  c) ustala projekt porządku obrad sesji,
  d) koordynuje prace komisji,
  e) kieruje obsługą kancelaryjną posiedzeń Rady.
  3. W ramach prowadzenia obrad Przewodniczący:
  a) otwiera sesję,
  b) przewodniczy obradom,
  c) zarządza i przeprowadza głosowania,
  d) podpisuje uchwały rady,
  e) czuwa nad właściwym przebiegiem sesji,
  f) czuwa nad zapewnieniem warunków niezbędnych do wykonywania przez radnych ich mandatu,
  g) zamyka sesje.
  4. Rada, na wniosek Przewodniczącego, może upoważnić w drodze uchwały inną, niż Przewodniczący, osobę do reprezentowania jej na zewnątrz.

  § 36.

  Przewodniczący może wyznaczyć do wykonywania swoich zadań jednego
  z wiceprzewodniczących. O jego wyznaczeniu Przewodniczący informuje radnych ustnie do protokołu lub pisemnie.

  § 37.

  Obsługę Rady i jej organów zapewnia Biuro Rady, wchodzące w skład Urzędu.

  § 38.

  1. Rada powołuje ze swego grona stałe i doraźne komisje do wykonywania określonych zadań.
  2. Komisje stałe działają zgodnie z rocznym planem pracy zatwierdzonym przez Radę.
  3. Rada może nakazać komisjom dokonanie w planie pracy stosownych zmian.
  4. Komisje pełnią funkcję pomocniczą i nie mogą przejąć uprawnień Rady.

  § 39.

  1. Komisje mogą odbywać wspólne posiedzenia.
  2. Komisje mogą podejmować współpracę z odpowiednimi komisjami innych gmin, zwłaszcza sąsiadujących, a nadto z innymi podmiotami, jeżeli jest to uzasadnione zakresem ich działania.
  3. Komisje formułują wnioski oraz opinie i przekazują je Radzie.
  4. Na podstawie upoważnienia Rady, Przewodniczący może zwołać posiedzenie komisji i nakazać złożenia Radzie opinii lub sprawozdania.

  § 40.

  Radny może być członkiem najwyżej dwóch komisji stałych.

  § 41.

  1. Liczba członków komisji stałych wynosi nie więcej niż ośmiu radnych.
  2. Rada dokonuje wyboru członków komisji stałych spośród radnych deklarujących członkostwo.

  § 42.

  Zakres działania komisji doraźnych, liczbę jej członków oraz skład osobowy określa uchwała Rady.

  § 43.

  W składach komisji Rada może dokonywać zmian w przypadku:
  - rezygnacji radnego z członkostwa komisji,
  - odwołania radnego z funkcji członka komisji na uzasadniony wniosek przewodniczącego komisji lub dwóch członków komisji.

  § 44.

  1. Przewodniczącego komisji wybiera i odwołuje Rada.
  2. Zastępcę przewodniczącego komisji wybiera i odwołuje komisja spośród swoich członków.

  § 45.

  1. Przewodniczący komisji organizuje prace komisji i prowadzi jej posiedzenia.
  2. W ramach swych obowiązków przewodniczący komisji:
  a) opracowuje projekty planów pracy komisji,
  b) ustala terminy i porządek obrad posiedzeń komisji,
  c) przewodniczy obradom,
  d) dba o dokumentowanie pracy.
  W przypadku nieobecności przewodniczącego komisji jego obowiązki pełni zastępca przewodniczącego.

  § 46.

  1. Komisja działa na posiedzeniach.
  2. O terminie, miejscu, porządku dziennym posiedzenia komisji przewodniczący komisji zawiadamia jej członków pisemnie, ustnie lub telefonicznie chyba,
  że termin posiedzenia został podany do wiadomości na poprzednim posiedzeniu. Przewodniczący Komisji może upoważnić pracownika Biura Rady do dokonania zawiadomień o posiedzeniu.
  3. Informację o terminie, miejscu i przedmiocie obrad podaje się do wiadomości publicznej przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie co najmniej
  na 3 dni przed terminem posiedzenia.
  4. Wyłączenie jawności posiedzenia komisji jest dopuszczalne jedynie
  w przypadkach przewidzianych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa.

  § 47.

  1. W posiedzeniach komisji mogą uczestniczyć radni i inne osoby nie będące jej członkami, którzy mogą zabrać głos w dyskusji i składać wnioski bez prawa udziału w głosowaniu.
  2. Komisja może żądać przybycia na swoje posiedzenie Burmistrza lub wyznaczonych przez niego osób.

  § 48.

  1. Komisje przedstawiają swe stanowisko w formie wniosków i opinii.
  2. Do przyjęcia stanowiska wymagana jest zwykła większość głosów, w obecności połowy składu komisji, nie mniej jednak niż w składzie 3-osobowym. Głosowanie odbywa się jawnie przez podniesienie ręki.
  3. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego komisji.

  § 49.

  Z posiedzenia komisji sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący
  i protokolant.

  § 50.

  1. Rada powołuje następujące komisje stałe:
  a) Rewizyjną,
  b) Budżetu i Finansów,
  c) inne, których powołanie na okres swej kadencji uzna za niezbędne.
  2. Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej określa rozdział VI niniejszego Statutu.
  3. Komisja Budżetu i Finansów wykonuje zadania związane z budżetem Gminy
  i planami finansowymi jednostek organizacyjnych Gminy oraz z funduszami celowymi.

  § 51.

  1. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być radny pozostający w stosunku pracy w jednostkach organizacyjnych Gminy.
  2. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być były pracownik Urzędu Miasta
  i Gminy w Suchedniowie, a także były kierownik lub były zastępca kierownika jednostki organizacyjnej Gminy – w okresie trzech lat od ustania stosunku pracy.


  Data wprowadzenia: 2003-07-09 0906
  Data upublicznienia: 2003-07-09
  Art. czytany: 5187 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Admin
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Miasta i Gminy Suchedniów
  ul. Fabryczna 5

  Godziny otwarcia: Poniedziałek - Piątek 7:30-15:30


  Dziennik Ustaw

  Monitor Polski


  Rachunki bankowe Gminy Suchedniów:

  Konto:

  25 8520 0007 2001 0000 0097 0022

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - dochody jednostek budżetowych.


  Konto

  10 8520 0007 2001 0000 0097 0001

  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych.
  -zobowiązanie pieniężne,
  - opłata skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie, trwały zarząd,
  - dzierżawy,
  - najmy, czynsz,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto

  68 8520 0007 2001 0005 5853 0001

  - wadia


  Konto

  83 8520 0007 2001 0000 0097 0045

  - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Adres elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP:

  /dvqpq2981b/skrytka
  Urząd Miasta i Gminy Suchedniów