(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Ochrona Danych Osobowych (RODO)
Status Prawny
Wydziały
Władze
Struktura organizacyjna
Jednostki pomocnicze
Jednostki podległe
Mienie komunalne
Budżet i finanse
Oferty inwestycyjne
Ogłoszenia/Obwieszczenia
Przetargi
Zamówienia publiczne
Petycje
Pożytek publiczny
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Oferty pracy
Kontakt
Wybory i Referenda
PROGRAMY, STRATEGIE
OCHRONA ŚRODOWISKA
Raport o stanie gminy
PROGRAM REWITALIZACJI
Ponowne wykorzystanie
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU, JEGO WYKORZYSTANIU I OCHRONIE
Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
Instrukcja obsługi
Kontrole zewnętrzne
Spis Rolny 2020 r.
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 r.
Planowanie Przestrzenne
Deklaracja dostępności
Dokumenty do pobrania
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY SUCHEDNIÓW o zmianie terminu składania wniosków do planu ogólnego Gminy Suchedniów
» Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego o wydaniu decyzji w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości, znak: GG-II.6821.3.4.2023
» Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego o wydaniu decyzji w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, znak: GG-II.6821.3.10.2023
» POSTANOWIENIE NR 417/2024 Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 16 maja 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych
» POSTANOWIENIE NR 416/2024 Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 16 maja 2024 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego
 • Władze
 • Skarbnik
 • SKARBNIK MIASTA I GMINY

  Funkcję Skarbnika pełni Pani Urszula Nowak.

  1. Skarbnik wykonuje zadania i kompetencje określone przez Burmistrza
  z uwzględnieniem przepisów szczegółowych dotyczących praw i obowiązków głównych księgowych budżetów – zajmuje się problematyką ekonomiczno-finansową gminy oraz obsługą finansowo-księgową.
  Zapewnia prawidłowe wykonywanie zadań Urzędu w zakresie spraw finansowych, sprawując kierownictwo nad Wydziałem, kontrolę i nadzór nad działalnością komórek organizacyjnych oraz gminnych jednostek organizacyjnych.
  2. Do obowiązków Skarbnika należy w szczególności:
  1) kreowanie polityki finansowej gminy,
  2) przygotowywanie projektu budżetu wraz z wieloletnią prognozą finansową oraz bieżący nadzór nad jego wykonywaniem przez komórki organizacyjne Urzędu oraz gminne jednostki organizacyjne,
  3) bieżąca analiza budżetu i informowanie Burmistrza o jego realizacji; czuwanie nad prawidłowością jego realizacji,
  4) nadzorowanie wykonywania obowiązków i sprawowanie odpowiedzialności w zakresie prowadzenia rachunkowości i obsługi księgowej budżetu,
  5) koordynowanie prac komórek Urzędu i jednostek organizacyjnych dotyczących Wieloletniego Planu Finansowego; informacji okresowych
  (w tym o stanie mienia komunalnego),
  6) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi budżetu,
  7) dokonywanie kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych
  z planem finansowym,
  8) dokonywanie kontroli kompletności i rzetelności sporządzanych dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
  9) kontrasygnowanie czynności prawnych powodujących powstanie zobowiązań finansowych Gminy,
  10) podejmowanie przedsięwzięć i inicjatyw w celu pozyskania środków do budżetu Gminy,
  11) ekonomiczna analiza planów finansowych gminnych jednostek organizacyjnych,
  12) nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny finansowej i racjonalnym gospodarowaniem środkami budżetowymi,
  13) kontrola jednostek organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania środkami publicznymi i ewidencji księgowej,
  14) nadzorowanie sporządzania sprawozdawczości budżetowej,
  15) przygotowywanie określonych analiz, sprawozdań, ocen i bieżące informowanie o sytuacji finansowej Gminy,
  16) opiniowanie projektów uchwał Rady i zarządzeń Burmistrza wywołujących skutki finansowe,
  17) opracowywanie wewnętrznych przepisów dotyczących gospodarki Gminy
  w tym obiegu dokumentów finansowych, prowadzenia rachunkowości, zakładowego planu kont, zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji, instrukcji kasowej,
  18) zapewnienie prowadzenia księgowości budżetowej i gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  19) nadzór nad prawidłowością i terminowością rozliczania jednostek
  i organizacji otrzymujących środki z budżetu,
  20) nadzór nad terminowym ściąganiem należności i dochodzenia roszczeń
  z tytułu spłaty należności,
  21) sprawowanie kontroli wewnętrznej w zakresie finansów Gminy.


  Data wprowadzenia: 2023-03-22 1020
  Data upublicznienia: 2023-03-22
  Art. czytany: 941 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Karolina Długosz
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Miasta i Gminy Suchedniów
  ul. Fabryczna 5

  Godziny otwarcia: Poniedziałek - Piątek 7:30-15:30
  kasa czynna w godz. 7:30-14:00


  Dziennik Ustaw

  Monitor Polski


  Rachunki bankowe Gminy Suchedniów:

  Konto:

  25 8520 0007 2001 0000 0097 0022

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - dochody jednostek budżetowych.


  Konto

  10 8520 0007 2001 0000 0097 0001

  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych.
  -zobowiązanie pieniężne,
  - opłata skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie, trwały zarząd,
  - dzierżawy,
  - najmy, czynsz,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto

  68 8520 0007 2001 0005 5853 0001

  - wadia


  Konto

  83 8520 0007 2001 0000 0097 0045

  - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Adres elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP:

  /dvqpq2981b/skrytka
  Urząd Miasta i Gminy Suchedniów