(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Wydziały » Wydział Organizacyjny
Menu:
Ochrona Danych Osobowych (RODO)
Status Prawny
Wydziały
Władze
Struktura organizacyjna
Jednostki pomocnicze
Jednostki podległe
Mienie komunalne
Budżet i finanse
Oferty inwestycyjne
Ogłoszenia/Obwieszczenia
Przetargi
Zamówienia publiczne
Petycje
Pożytek publiczny
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Oferty pracy
Kontakt
Wybory i Referenda
PROGRAMY, STRATEGIE
OCHRONA ŚRODOWISKA
Raport o stanie gminy
PROGRAM REWITALIZACJI
Ponowne wykorzystanie
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU, JEGO WYKORZYSTANIU I OCHRONIE
Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
Instrukcja obsługi
Kontrole zewnętrzne
Spis Rolny 2020 r.
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 r.
Planowanie Przestrzenne
Deklaracja dostępności
Dokumenty do pobrania
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze – Referent ds. infrastruktury gminnej w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, Infrastruktury i Ochrony Środowiska
» Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za I kwartał 2024 r.
» Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 15 kwietnia 2024 r.
» INFORMACJA O STRONIE INTERNETOWEJ PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA
» OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY SUCHEDNIÓW o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego Gminy Suchedniów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Ilość wiadomości z działu 'Wydział Organizacyjny ': 1
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

Wydział Organizacyjny realizuje zadania poprzez następującą strukturę wewnętrzna:

1. Magdalena Przyjemska - Sekretarz, pokój nr 107; tel. 25-43-186 wew. 32 e-mail: [email protected]

2. Justyna Wierzbińska - Sekretariat. pokój nr 104; tel. 41 25-43-186 lub –250 wew. 30 e-mail: [email protected]

3. Mariusz Ślusarczyk - Inspektor; obsługa Rady Miejskiej;
pokój 106; tel. 41 25 43 186; 41 25 43 250 wew. 41
e-mail: [email protected]; [email protected]

4. Karolina Długosz - Inspektor; pokój Nr 102
tel. 41 25 43 186; 41 25 43 250 wew. 35
e-mail: [email protected]

5. Łukasz Osuch - Informatyk; pokój Nr 211
tel. 41 25 43 186; 41 25 43 250
e-mail: [email protected]

6. Władysław Grudniewski - Starszy Informatyk, pokój Nr 205, tel. 41 25 43 186; 41 25 43 250


Do zadań Wydziału Organizacyjnego należy prowadzenie spraw związanych m. in. z obsługą kancelaryjną, organizacyjną, informatyczną, administracyjno-gospodarczą, kadrową urzędu oraz obsługą Rady i jej organów, a w szczególności:

1. W zakresie spraw organizacyjnych:
1) prowadzenie sekretariatu urzędu,
2) wykonywanie zadań związanych z wyborami i referendami,
3) prowadzenie rejestru zarządzeń Burmistrza,
4) prowadzenie rejestru upoważnień i pełnomocnictw,
5) prowadzenie rejestru umów zawieranych przez Gminę,
6) prowadzenie centralnego rejestru skarg i wniosków,
7) prowadzenie rejestru wniosków o udostępnienie informacji publicznej,
8) prowadzenie rejestru petycji,
9) sporządzanie wniosków o nadanie odznaczeń państwowych i odznak,
10) prowadzenie książki kontroli i dokumentacji z kontroli,
11) obsługa ePUAP,
12) zabezpieczenie p.poż. budynku urzędu; zabezpieczenie przed włamaniem, nadzór nad zabezpieczeniem mienia Urzędu.

2. W zakresie spraw informatycznych:
1) administrowanie siecią komputerową,
2) administrowanie elektronicznym obiegiem dokumentów (EOD),
3) zakup nowego i modernizacja istniejącego sprzętu komputerowego,
4) nadzór nad naprawami, konserwacją oraz likwidacją urządzeń komputerowych,
5) stały nadzór nad systemem informatycznym w Urzędzie, w tym nad siecią, sprzętem komputerowym i oprogramowaniem,
6) instalowanie i testowanie oprogramowania użytkowego,
7) wykonywanie zadań wynikających z przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, a w szczególności administrowanie bezpieczeństwem informacji poprzez przeciwdziałanie dostępowi do systemu informatycznego osób nie uprawnionych oraz podejmowanie stosownych działań w przypadku wykrycia naruszeń w systemie zabezpieczeń,
8) planowanie rozwoju sieci bezpieczeństwa baz danych,
9) opracowanie i modyfikacja koncepcji informatyzacji Urzędu oraz ich wdrażanie,
10) planowanie i wdrażanie technologii cyfrowych wykorzystywanych
w realizacji zadań urzędu (e-urząd),
11) realizacja projektów związanych z informatyzacją Urzędu,
12) prowadzenie i redagowanie BIP,
13) ochrona systemów i sieci teleinformatycznych oraz nadzór na eksploatacją sprzętu komputerowego i oprogramowania,
14) administrowanie sieciowe systemem operacyjnym oraz bazami danych,
15) wdrażanie nowych systemów informatycznych; aktualizacja istniejących,
16) informatyczne zabezpieczenie danych Urzędu, ochrona baz danych
i programów przed działaniem wirusów komputerowych,
17) gospodarowanie sprzętem i siecią komputerową oraz koordynowanie zaspakajania potrzeb Urzędu w tym zakresie,
18) zapewnienie ciągłości sprawnego funkcjonowania systemów informatycznych,
19) dokonywanie analizy funkcjonowania systemów informatycznych
i występowanie z wnioskiem na temat ich usprawnień,
20) obsługa techniczna i informatyczna systemów informatycznych i sprzętu komputerowego urzędu,
21) obsługa informatyczna wyborów i referendów,
22) pełnienie obowiązków administratora bezpieczeństwa informacji (ABI),
a w szczególności:
a) nadzór nad ochroną systemów i sieci teleinformatycznych przetwarzających informacje niejawne,
b) prowadzenie dokumentacji dotyczącej bezpieczeństwa teleinformatycznego,
c) opracowywanie szczegółowych zaleceń dotyczących ochrony fizycznej systemów i sieci teleinformatycznych wykorzystywanych do opracowywania dokumentów niejawnych,
d) kontrola poprawności wprowadzanych przez użytkowników systemu indywidualnych haseł dostępu; częstotliwości ich zmiany oraz przechowywania ich kopii,
e) współpraca z pełnomocnikiem ochrony informacji niejawnych w zakresie szkolenia, kontroli i ochrony informacji niejawnych,
f) ewidencja i uaktualnianie upoważnień od przetwarzania danych osobowych w systemach informatycznych,
23) zapewnienie ochrony poufności i bezpieczeństwa oraz teletransmisji danych gromadzonych w Urzędzie,
24) prowadzenie ewidencji wniosków upoważnionych do przetwarzania danych osobowych,
25) opracowywanie instrukcji z zakresu ochrony danych osobowych,
26) opracowywanie polityki bezpieczeństwa systemu informatycznego,
27) szkolenie pracowników, którzy posiadają lub uzyskali dostęp do systemu informatycznego związanego z przetwarzaniem danych osobowych.
28) współpraca w zakresie prowadzenia strony internetowej Gminy.

3. W zakresie spraw administracyjno-gospodarczych, w szczególności:
1) administrowanie budynkiem urzędu i dbałość o jego otoczenie,
2) dekoracja budynków z okazji świąt państwowych i lokalnych,
3) wyposażanie stanowisk pracy i zaopatrzenie materiałowe Urzędu,
4) prowadzenie ewidencji pieczęci,
5) zaopatrzenie materiałowo-techniczne na cele administracyjne,
6) planowanie i realizacja remontów bieżących w Urzędzie,
7) utrzymywanie czystości i porządku w budynku Urzędu i jego otoczeniu,
8) gospodarowanie taborem samochodowym,
9) prowadzenie spraw związanych z symboliką narodową i tablicami urzędowymi,
10) zabezpieczanie informacji wizualnej dla interesantów,
11) prowadzenie archiwum zakładowego,
12) prenumerata czasopism i zakup literatury fachowej.

4. W zakresie spraw kadrowych, m.in.:
1) prowadzenie akt i spraw osobowych pracowników Urzędu, kierowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych;
2) prowadzenie spraw emerytalno-rentowych pracowników,
3) prowadzenie spraw związanych z podnoszeniem kwalifikacji pracowników,
4) prowadzenie spraw związanych z wyłączeniem pracowników od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,
5) organizowanie praktyk zawodowych uczniów i studentów,
6) wydawanie zaświadczeń dotyczących stosunku pracy na podstawie dokumentacji archiwalnej,
7) prowadzenie spraw związanych z naborem na wolne stanowiska urzędnicze oraz zatrudnianiem osób w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych,
8) współpraca z Urzędem Pracy w zakresie organizacji staży absolwenckich oraz organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych; prac społecznie – użytecznych,
9) prowadzenie list obecności, kart ewidencji czasu pracy, delegacji służbowych, książki wyjść.

5. W zakresie bhp, w szczególności.:
1) prowadzenie dokumentacji oceny ryzyka zawodowego,
2) analiza i ocena z przeglądu stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
3) kierowanie pracowników na badania okresowe i profilaktyczne,
4) przeprowadzanie szkoleń wstępnych i okresowych z zakresu bhp i p.poż.,
5) gospodarowanie odzieżą ochronną i roboczą.

6. W zakresie obsługi Rady i jej organów, w szczególności:
1) zapewnienie przewodniczącemu Rady, komisjom wszechstronnej pomocy
w realizacji zadań określonych Statutem Gminy,
2) obsługa kancelaryjno – biurowa oraz merytoryczna w tym: organizacyjne przygotowywanie sesji oraz posiedzeń Rady, sporządzanie protokołów
z obrad, prowadzenie zbioru i rejestru uchwał, wniosków, opinii, zapytań oraz interpelacji radnych,
3) zapewnienie terminowego przygotowania materiałów na sesje i komisje Rady
we współpracy z odpowiedzialnymi merytorycznie za opracowania pracownikami,
4) zapewnienie prawidłowego obiegu dokumentów związanych z pracą Rady
i jej komisjami,
5) gromadzenie zbioru i rejestru przepisów gminnych oraz udostępnianie
go do powszechnego wglądu w siedzibie Rady,
6) elektroniczne przekazywanie aktów prawa miejscowego do publikacji
w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego,
7) przekazywania uchwał instytucjom zgodnie z przepisami prawa w tym Wojewodzie Świętokrzyskiemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej,
8) prowadzenie ewidencji radnych, członków komisji,
9) obsługa organizacyjno-biurowa dyżuru przewodniczącego Rady, prowadzenie rejestru skarg i wniosków obywateli zgłaszanych na dyżurach przewodniczącego i radnych
oraz tych, które wpłynęły na adres Rady lub jej organów, podejmowanie działań dla ich rozpatrzenia przez właściwe organy,
10) realizacja zadań związanych z wyborem ławników.


Data wprowadzenia: 2023-03-22 0908
Data upublicznienia:
Art. czytany: 963 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Karolina Długosz
» Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Wydział Organizacyjny
Wydział Finansowy
Urząd Stanu Cywilnego
Wydział Rozwoju i Strategii
Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Infrastruktury i Ochrony Środowiska
Radca Prawny
Stanowisko ds. społecznych
Stanowisko ds. edukacji
Podkat. Archiwalne:
.....
Ostat. 10 wiadomości:

» WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
Urząd Miasta i Gminy Suchedniów