(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Władze » Skarbnik
Menu:
Ochrona Danych Osobowych (RODO)
Status Prawny
Wydziały
Władze
Struktura organizacyjna
Jednostki pomocnicze
Jednostki podległe
Mienie komunalne
Budżet i finanse
Oferty inwestycyjne
Ogłoszenia/Obwieszczenia
Zamówienia publiczne
Przetargi
Petycje
Pożytek publiczny
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Oferty pracy
Kontakt
Wybory i Referenda
PROGRAMY, STRATEGIE
Raport o stanie gminy
OCHRONA ŚRODOWISKA
PROGRAM REWITALIZACJI
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU, JEGO WYKORZYSTANIU I OCHRONIE
Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
Instrukcja obsługi
Kontrole zewnętrzne
Spis Rolny 2020 r.
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 r.
Dokumenty do pobrania
Planowanie Przestrzenne
Deklaracja dostępności
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów
» Wspólne posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska i Ładu Publicznego i Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Turystyki
» ORGANIZACJA URZĘDU
» SKARBNIK MIASTA I GMINY
» SEKRETARZ MIASTA I GMINY
Ilość wiadomości z działu 'Skarbnik': 1
SKARBNIK MIASTA I GMINY

Funkcję Skarbnika pełni Pani Urszula Nowak.

1. Skarbnik wykonuje zadania i kompetencje określone przez Burmistrza
z uwzględnieniem przepisów szczegółowych dotyczących praw i obowiązków głównych księgowych budżetów – zajmuje się problematyką ekonomiczno-finansową gminy oraz obsługą finansowo-księgową.
Zapewnia prawidłowe wykonywanie zadań Urzędu w zakresie spraw finansowych, sprawując kierownictwo nad Wydziałem, kontrolę i nadzór nad działalnością komórek organizacyjnych oraz gminnych jednostek organizacyjnych.
2. Do obowiązków Skarbnika należy w szczególności:
1) kreowanie polityki finansowej gminy,
2) przygotowywanie projektu budżetu wraz z wieloletnią prognozą finansową oraz bieżący nadzór nad jego wykonywaniem przez komórki organizacyjne Urzędu oraz gminne jednostki organizacyjne,
3) bieżąca analiza budżetu i informowanie Burmistrza o jego realizacji; czuwanie nad prawidłowością jego realizacji,
4) nadzorowanie wykonywania obowiązków i sprawowanie odpowiedzialności w zakresie prowadzenia rachunkowości i obsługi księgowej budżetu,
5) koordynowanie prac komórek Urzędu i jednostek organizacyjnych dotyczących Wieloletniego Planu Finansowego; informacji okresowych
(w tym o stanie mienia komunalnego),
6) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi budżetu,
7) dokonywanie kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych
z planem finansowym,
8) dokonywanie kontroli kompletności i rzetelności sporządzanych dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
9) kontrasygnowanie czynności prawnych powodujących powstanie zobowiązań finansowych Gminy,
10) podejmowanie przedsięwzięć i inicjatyw w celu pozyskania środków do budżetu Gminy,
11) ekonomiczna analiza planów finansowych gminnych jednostek organizacyjnych,
12) nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny finansowej i racjonalnym gospodarowaniem środkami budżetowymi,
13) kontrola jednostek organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania środkami publicznymi i ewidencji księgowej,
14) nadzorowanie sporządzania sprawozdawczości budżetowej,
15) przygotowywanie określonych analiz, sprawozdań, ocen i bieżące informowanie o sytuacji finansowej Gminy,
16) opiniowanie projektów uchwał Rady i zarządzeń Burmistrza wywołujących skutki finansowe,
17) opracowywanie wewnętrznych przepisów dotyczących gospodarki Gminy
w tym obiegu dokumentów finansowych, prowadzenia rachunkowości, zakładowego planu kont, zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji, instrukcji kasowej,
18) zapewnienie prowadzenia księgowości budżetowej i gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
19) nadzór nad prawidłowością i terminowością rozliczania jednostek
i organizacji otrzymujących środki z budżetu,
20) nadzór nad terminowym ściąganiem należności i dochodzenia roszczeń
z tytułu spłaty należności,
21) sprawowanie kontroli wewnętrznej w zakresie finansów Gminy.


Data wprowadzenia: 2023-03-22 1020
Data upublicznienia:
Art. czytany: 29 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Karolina Długosz
» Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Rada Miejska
Burmistrz Miasta
Z-ca Burmistrza
Sekretarz
Skarbnik
Ostat. 10 wiadomości:

» SKARBNIK MIASTA I GMINY
Urząd Miasta i Gminy Suchedniów