A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Wydziały » Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Infrastruktury i Ochrony Środowiska
Menu:
Ochrona Danych Osobowych (RODO)
Status Prawny
Wydziały
Władze
Struktura organizacyjna
Jednostki pomocnicze
Jednostki podległe
Mienie komunalne
Budżet i finanse
Oferty inwestycyjne
Ogłoszenia/Obwieszczenia
Przetargi
Petycje
Pożytek publiczny
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Oferty pracy
Kontakt
Wybory i Referenda
PROGRAMY, STRATEGIE
OCHRONA ŚRODOWISKA
Raport o stanie gminy
PROGRAM REWITALIZACJI
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU, JEGO WYKORZYSTANIU I OCHRONIE
Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
Instrukcja obsługi
Dokumenty do pobrania
Kontrole zewnętrzne
Spis Rolny 2020 r.
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej z dnia 25 września 2020 r.
» Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Referent ds. ochrony środowiska
» Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Referent ds. infrastruktury gminnej
» Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
» Infromacja dot. przekazania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. 'Kościelna I'
Ilość wiadomości z działu 'Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Infrastruktury i Ochrony Środowiska': 1
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI, INFRASTRUKTURY I OCHRONY ŚRODOWISKA

WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI, INFRASTRUKTURY I OCHRONY ŚRODOWISKA

Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Infrastruktury i Ochrony Środowiska realizuje zadania poprzez następującą strukturę wewnętrzną:

1. Agnieszka Jaszczur - Kierownik Wydziału; pokój nr 208,
tel. 41 25 43 186; 41 25 43 250 wew. 37
e-mail: [email protected]

2. Anna Sokołowska - Inspektor; pokój nr 209,
tel. 41 25 43 186; 41 25 43 250 wew. 36
e-mail: [email protected]

3. Ewa Niemczyk - Referent; pokój nr 210,
tel. 41 25 43 186; 41 25 43 250 wew. 53
e-mail: [email protected]

4. Małgorzata Rózga - Referent; pokój nr 209,
tel. 41 25 43 186; 41 25 43 250 wew. 36
e-mail: [email protected]

Do zadań Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Infrastruktury i Ochrony Środowiska należy prowadzenie spraw m.in. z zakresu gospodarki nieruchomościami, rolnictwa, geodezji i kartografii, zamówień publicznych, zagospodarowania przestrzennego, gospodarki wodnej, ochrony środowiska, ochrony przyrody, gospodarki odpadami, utrzymania czystości i porządku w gminie oraz ochrony zwierząt, a w szczególności:
1. W zakresie nieruchomości, m.in.:
1) prowadzenie elektronicznej ewidencji nieruchomości,
2) tworzenie gminnego zasobu nieruchomości, gospodarowanie nim i nadzór,
3) przygotowywanie projektów uchwał w sprawie gospodarki nieruchomościami,
4) udzielanie zgody na najem, dzierżawę lub użyczenie mienia będącego w trwałym zarządzie,
5) ustanawianie trwałego zarządu i stwierdzanie jego nieważności,
6) wyposażanie gminnych osób prawnych i gminnych jednostek organizacyjnych w nieruchomości,
7) zbywanie nieruchomości,
8) dokonywanie scaleń i podziałów mienia,
9) podział w postępowaniu wywłaszczeniowym dokonywanym na rzecz gminy,
10) podejmowanie czynności w postępowaniu sądowym w sprawach o własność lub inne prawa rzeczowe na nieruchomości, o roszczenia ze stosunku najmu lub dzierżawy, o stwierdzenie nabycia spadku, o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie oraz wpis w księdze wieczystej lub o założenie księgi wieczystej,
11) zapewnienie wyceny nieruchomości w tym analiz i sprawozdawczości w zakresie mienia komunalnego,
12) prowadzenie spraw dotyczących prawa pierwokupu,
13) ustalanie opłat adiacenckich,
14) wykonywanie czynności związanych z naliczaniem należności za nieruchomości udostępniane z zasobu w tym ustalanie opłat rocznych należnych z tytułu trwałego zarządu i użytkowania wieczystego,
15) ustalanie odszkodowań za grunty wydzielane pod drogi, które podlegają przejęciu na rzecz gminy,
16) prowadzenie spraw z zakresu:
- podziału nieruchomości,
- scalania nieruchomości i ich ponownego podziału,
- rozgraniczania gruntów,
- przejmowania, zamiany i wykupu nieruchomości,
- korzystania z prawa pierwokupu,
- ewidencji miejscowości, ulic i adresów,
17) oddawanie nieruchomości w dzierżawę, najem, użyczenie,
18) przygotowywanie zasad sprzedaży i sprzedaż lokali mieszkalnych najemcom,
19) prowadzenie postępowań o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na podstawie złożonych wniosków,
20) regulacja stanu prawnego dróg – przygotowywanie dokumentów geodezyjno – kartograficznych i sporządzanie wniosków do wojewody o wydanie decyzji stwierdzającej nabycie nieruchomości zajętej pod drogi,
21) komunalizacja gruntów,
22) przygotowywanie wniosków do Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie potwierdzenia nabycia przez Gminę własności działek zajętych pod drogi publiczne,
23) przygotowywanie dokumentacji do złożenia wniosków o nabycie prawa własności nieruchomości w postępowaniu sądowym – zasiedzenia.
24) przygotowywanie wniosków do ksiąg wieczystych w celu ujawnienia prawa własności Gminy,
25) wyrażanie zgody na usytuowanie na gruntach gminnych sieci uzbrojenia podziemnego i naziemnego,
27) udział w czynnościach przyjęcia przebiegu granic nieruchomości gminnych,
28) obsługa bezpośrednia dostępu do bazy ewidencji gruntów i budynków bez prawa ich udostępniania osobom trzecim,
29) nazewnictwo ulic i placów, nadawanie numeru nieruchomości,
30) prowadzenie i aktualizacja wykazu nieruchomości, które na mocy odrębnych przepisów przeszły na własność Skarbu Państwa i stanowią własność Gminy,
31) sporządzanie zestawień gruntów gminnych wg klas i użytków celem sporządzenia deklaracji podatkowej,
32) prowadzenie ewidencji mienia komunalnego,
33) sporządzanie informacji o stanie mienia komunalnego,
34) przeprowadzanie corocznych kontroli sprawdzających zagospodarowanie mienia gminnego,
35) opracowywanie planów wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości,
36) prowadzenie spraw dotyczących nabywania mienia do zasobu gminnego,
37) sprzedaż w drodze przetargu i w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych i lokalowych,
38) oddawanie mienia w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu i w drodze bezprzetargowej,
39) aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego,
40) przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
41) oddawanie nieruchomości w trwały zarząd jednostkom nie posiadającym osobowości prawnej oraz naliczanie i aktualizacja opłat z tego tytułu,
42) obciążanie nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi,
a w szczególności służebnością gruntową oraz służebnością przesyłu,
43) przygotowywanie dokumentacji formalno – prawnej związanej ze sprzedażą i nabywaniem nieruchomości do gminnego zasobu,
44) opracowywanie projektów uchwał określających zasady gospodarowania mieniem komunalnym,
45) prowadzenie postępowań dotyczących wyłonienia wykonawcy usług i zawarcia z nim umowy, a następnie rozliczeń umów w zakresie operatów podziałów geodezyjnych i rozgraniczeń,
46) prowadzenie spraw związanych z wyznaczaniem lokalizacji targowisk miejskich, miejsc handlu tymczasowego i ustalaniem regulaminu korzystania z nich oraz spraw związanych z opłatą targową i wyznaczaniem inkasentów do jej poboru.
2. W zakresie gospodarki mieszkaniowej:
1) gospodarka lokalami użytkowymi znajdującymi się w zasobach Gminy,
2) prowadzenie ewidencji wniosków o przydział lokali mieszkalnych,
3) opracowanie wieloletniego programu gospodarki mieszkaniowej, zasobem Gminy i zasad wynajmowania lokali z zasobu,
4) przygotowywanie propozycji stawek czynszu za używanie lokali,
5) sporządzanie sprawozdań dla GUS w zakresie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej.
3. W zakresie zagospodarowania przestrzennego.
1) prowadzenie spraw związanych z planowaniem przestrzennym, w tym:
a) przygotowywanie materiałów i nadzorowanie realizacji i zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
b) przygotowywanie materiałów niezbędnych do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub ich zmian; oraz nadzorowanie procedury ich sporządzenia,
c) przechowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wydawanie wypisów i wyrysów ze studium lub planu zagospodarowania przestrzennego oraz przygotowywanie stosownych informacji,
d) prowadzenie rejestru planów miejscowych oraz wnioskowanie o ich sporządzenie lub zmianę; gromadzenie materiałów z nimi związanych,
e) prowadzenie konsultacji społecznych w procesie sporządzania planów zagospodarowania,
f) prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawach wydania decyzji o warunkach zabudowy i decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego,
g) przygotowywanie materiałów do oceny zmian w zagospodarowaniu przestrzennym i analiza wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany planów miejscowych,
h) prowadzenie rejestru decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego,
i) opiniowanie wstępnych projektów podziału nieruchomości,
j) wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu terenu w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego,
k) udostępnianie do wglądu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
2) wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
4. W zakresie Systemu Informacji Przestrzennej:
a) prowadzenie baz danych w SIP,
b) tworzenie bazy danych dotyczących zmian w zagospodarowaniu przestrzennym.
5. W zakresie wynikającym z ustawy prawo budowlane:
1) współpraca z organami architektoniczno – budowlanymi Starostwa oraz z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego,
2) zarządzanie obiektami urzędu - prowadzenie ksiąg technicznych budynków; dokonywanie okresowych przeglądów.
6. W zakresie infrastruktury gminnej:
1) przygotowywanie inwestycji do realizacji pod względem dokumentacyjnym, w tym:
a) zlecanie i odbiór nowych dokumentacji,
b) aktualizacja dokumentacji posiadanych,
c) uzyskiwanie warunków lokalizacji bądź zabudowy obiektów budowlanych oraz pozwoleń na budowę.
2) organizowanie oraz koordynacja realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych:
a) zlecanie robót budowlanych, dostaw i usług,
b) przekazywanie placów budowy,
c) sporządzanie projektów umów na roboty, dostawy i usługi,
d) kontrola realizacji inwestycji i informowanie Burmistrza
o przewidywanych zmianach w ich realizacji (zakres, koszty),
e) organizowanie odbiorów końcowych,
f) dokonywanie końcowych rozliczeń przedmiotów umów,
g) egzekwowanie uprawnień z tytułu gwarancji i rękojmi,
h) sporządzanie informacji i sprawozdań z zakresu realizacji inwestycji i remontów,
i) zabezpieczanie dostaw inwestorskich,
j) sporządzanie SIWZ i dokumentacji przetargowych.
3) prowadzenie spraw związanych z planowaniem, przygotowywaniem, wykonywaniem i rozliczaniem zadań inwestycyjnych i remontowych, a w szczególności:
a) udział w ustaleniu potrzeb inwestycyjnych i remontowych niezbędnych do ujęcia w programie społeczno – gospodarczym uwzględniającym postanowienia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i lokalnych potrzeb,
b) prowadzenie zadania inwestycyjnego lub remontowego od fazy projektowej do jego wykonania i końcowego odbioru:
- koordynacja spraw związanych z zatwierdzeniem projektów technicznych,
- uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych i pozwoleń na wykonanie robót,
- prowadzenie procedur wyboru inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wykonawcy robót lub usług zgodnie
z ustawą – Prawo zamówień publicznych,
- nadzór i koordynacja realizacji zadania inwestycyjnego lub remontowego,
- sporządzenie stosownych dokumentów do przekazania inwestycji w użytkowanie,
- organizowanie i udział w przeglądach gwarancyjnych,
- opracowywanie sprawozdań z wykonanych zadań inwestycyjnych i remontowych.
4) pozyskiwanie i rozliczanie środków pozabudżetowych na realizację inwestycji i remontów,
5) zbieranie i gromadzenie danych o potrzebach Gminy w zakresie budowy, rozbudowy oraz modernizacji infrastruktury technicznej gminy w oparciu o:
a) obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
b) założenia kierunkowe społeczno – gospodarczego rozwoju gminy,
c) wnioski mieszkańców i propozycje radnych,
d) potrzeby zgłaszane przez komórki organizacyjne urzędu.
6) wykonywanie zadań administracyjnych i technicznych zarządcy dróg gminnych,
7) opiniowanie i uzgadnianie rozkładów jazdy dla przewoźników oraz wydawanie zezwoleń na wykonywanie zarobkowego przewozu osób,
8) wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką,
9) wydawanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych oraz przewozów regularnych specjalnych na obszarze gminy,
10) organizacja lokalnej sieci transportu zbiorowego; konsultowanie z mieszkańcami rozkładów jazdy,
11) kształtowanie architektury krajobrazu miejskiego (komunalnego); wyznaczenie, kreowanie małej architektury (wiaty przystankowe, place zabaw, fontanny, dekoracje świąteczne) i zieleni w mieście,
12) zatwierdzanie lokalizacji dzieł plastycznych (pomników, obelisków),
13) realizacja zadań inwestycyjnych, remontów kapitalnych, bieżących i konserwacji w budynkach urzędu,
14) sporządzanie, obsługa oraz realizacja programów rewitalizacji miasta,
15) weryfikowanie dokumentów przedkładanych przez merytoryczne wydziały pod kątem zgodności z przepisami ustawy - Prawo zamówień publicznych,
16) prace remontowe w obiektach stanowiących majątek gminy uzgodnione i zaakceptowane przez Burmistrza Miasta i Gminy, do których mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych,
17) zarządzanie budynkami administracyjnymi Urzędu – remonty kapitalne, bieżące, konserwacja,
18) wydawanie i ewidencja decyzji na zajęcie pasa drogowego celem realizacji robót, wydawanie zarządzeń i ich realizacja,
19) współpraca z zarządcami dróg publicznych i ZGK w zakresie planów rozwoju sieci drogowej i infrastruktury technicznej,
20) zaspakajanie, za pośrednictwem właściwych jednostek organizacyjnych, potrzeb w zakresie zaopatrzenia w wodę, kanalizację, energię elektryczną, cieplną, gaz itp. poprzez:
a) opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe dla gminy i jego aktualizacja,
b) realizacja zadań związanych z energią, w tym odnawialną,
c) nadzór nad utrzymaniem istniejącego oświetlenia ulic, dróg i placów publicznych na terenie gminy,
d) nadzór nad bieżącym utrzymaniem sieci wodociągowo – kanalizacyjnych w celu zapewnienia nieprzerwanej dostawy wody i odprowadzania ścieków – współpraca z ZGK,
e) opiniowanie projektu taryf, planu i regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
6a w zakresie zamówień publicznych:
1) Prowadzenie zadań z zakresu zamówień publicznych – przygotowywanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego dotyczących dostaw, usług lub robót budowlanych zgodnie z wykazem zadań wydziału ujętych w budżecie Gminy,
a w szczególności:
a) ustalanie właściwego, zgodnego z przepisami prawa trybu udzielania zamówień publicznych,
b) dbałość o przestrzeganie prawa we wszystkich procedurach dotyczących zamówień publicznych,
c) przygotowywanie projektów zarządzeń Burmistrza w sprawach dotyczących zamówień publicznych,
d) przygotowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia i projektów umów, przy współpracy merytorycznych komórek organizacyjnych Urzędu, wnioskujących i realizujących planowane zamówienie,
e) prowadzenie korespondencji związanej z realizowanymi postępowaniami o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz regulacjami wewnętrznymi,
f) współpraca z podmiotami zewnętrznymi, gromadzenie i analiza ofert, negocjowanie cen i warunków umów przy realizacji dostaw, usług i robót budowlanych. których wartość nie przekracza równowartość kwoty 30 tys. EUR,
2) opracowywanie regulaminów, procedur i zasad w zakresie udzielania zamówień publicznych w Urzędzie,
3) przygotowywanie dokumentów niezbędnych do prac Komisji Przetargowej, w tym organizacja techniczna posiedzeń komisji dotyczących wyboru wykonawców (wraz z odpowiednią merytorycznie komórką organizacyjną Urzędu) w zakresie i według zasad określonych w przedmiotowych regulaminach,
4) uczestniczenie w pracach Komisji Przetargowych, powoływanych do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
5) dokumentowanie postępowań z udzielonych zamówień publicznych,
6) ewidencja i przechowywanie kompletnej dokumentacji dotyczącej zakończonych postępowań prowadzonych przez wydział,
7) sporządzanie wymaganej sprawozdawczości w zakresie realizacji Pzp; w tym rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach,
8) branie czynnego udziału w załatwianiu interwencji, skarg i wniosków zgłaszanych do Burmistrza w zakresie objętym zadaniami Wydziału,
9) terminowe opisywanie pod względem zgodności z ustawą – Prawo zamówień publicznych faktur i rachunków przedkładanych przez poszczególnych wykonawców, dbanie o terminowe przekazywanie opisanych faktur i rachunków do Wydziału Finansowego,
10) zapewnienie terminowego opublikowania informacji i ogłoszeń związanych z udzielaniem zamówienia w miejscach wskazanych w ustawie,
11) przesyłanie drogą elektroniczną ogłoszeń o zamówieniach publicznych do publikacji
w Biuletynie Zamówień Publicznych i przekazywanie dokumentów przetargowych pracownikowi odpowiedzialnemu za stronę informacyjną Gminy celem ich zamieszczenia, publikowanie ogłoszeń o zamówieniach publicznych poprzez wywieszanie ich na tablicy Urzędu Gminy.
7. W zakresie cmentarnictwa:
1) prowadzenie ewidencji i utrzymanie obiektów grobownictwa wojennego oraz miejsc pamięci narodowej w ramach prowadzenia jako zadania własnego i powierzonego,
2) stała dbałość o estetyczny wygląd cmentarzy i miejsc pamięci narodowej.
8. Prowadzenie spraw wynikających z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w tym:
a) opracowanie i aktualizacja gminnego programu ochrony zabytków przy współpracy z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków,
b) prowadzenie ewidencji i utrzymanie obiektów grobownictwa wojennego oraz miejsc pamięci narodowej w ramach prowadzenia jako zadania własnego – stała dbałość o estetyczny wygląd cmentarza i miejsc pamięci narodowej.
9. W zakresie rolnictwa, m.in.:
1) przygotowywanie materiałów do polubownego rozstrzygania sporów o wypłatę odszkodowań za szkody powstałe w uprawach i płodach rolnych,
2) współpraca z Powiatowym Inspektorem Weterynaryjnym w zakresie zwalczania zaraźliwych chorób zwierzęcych, w tym wścieklizny,
3) opiniowanie rocznych planów łowieckich oraz wyrażania opinii w sprawie wydzierżawienia obwodu łowieckiego,
4) wydawanie zaświadczeń potwierdzających prowadzenie gospodarstwa rolnego,
5) organizacja i przeprowadzanie wyborów do Izb Rolniczych,
6) prowadzenie spraw z zakresu Powszechnego Spisu Rolnego,
7) realizacja zadań wynikających z ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego ( tekst jedn. Dz. U. 2016 r. poz. 2052 )
10. W zakresie geodezji i kartografii, m.in.:
1) prowadzenie postępowania o rozgraniczenie nieruchomości,
2) prowadzenie spraw w zakresie nadawania nazw ulicom i placom,
3) ustalanie numerów porządkowych nieruchomości, a także prowadzenie i aktualizowanie ewidencji numeracji porządkowej nieruchomości.
11. W zakresie gospodarki wodnej, m.in.:
1) wyznaczanie w drodze decyzji części nieruchomości przyległej do wód objętych powszechnym korzystaniem, celem zapewnienia dostępu do wody w sposób umożliwiający to korzystanie oraz ustalenie z tego tytułu odszkodowania,
2) wydawanie decyzji nakazującej właścicielowi gruntu, który spowodował zmiany stanu wody na gruncie powodujące szkodliwy wpływ na grunty sąsiednie, przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zabezpieczającym szkodom,
3) zatwierdzenie w drodze decyzji postanowień pisemnej ugody zawartej między właścicielami gruntów w sprawie ustalenia zmiany stanu wody na gruntach, nie wpływających szkodliwie na inne nieruchomości lub gospodarkę wodną,
4) współpraca z Kołem Polskiego Związku Wędkarskiego działającym na terenie Gminy w zakresie użytkowania zbiorników wodnych i utrzymywania urządzeń.
12. W zakresie ochrony środowiska:
1) sporządzanie gminnego programu ochrony środowiska, jego aktualizacja; realizowanie zadań z zakresu racjonalnego gospodarowania odpadami komunalnymi wynikających z programu,
2) sporządzanie raportów z wykonania programu ochrony środowiska,
3) prowadzenie w formie elektronicznej publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie,
4) wydawanie decyzji w sprawach przewidzianych w ustawie – Prawo ochrony środowiska,
5) sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska,
6) występowanie w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia przeciwko przepisom o ochronie środowiska,
7) występowanie do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o podjęcie odpowiednich działań, jeżeli kontrolowany podmiot narusza przepisy o ochronie środowiska,
8) wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięć oraz inne zadania określone ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
9) prowadzenie zadań związanych z popularyzacją edukacji ekologicznej mieszkańców gmin,
10) przyjmowanie zgłoszeń instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia, a których eksploatacja wymaga zgłoszenia,
11) wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości,
12) wymierzanie kar pieniężnych przewidzianych w ustawie o ochronie przyrody,
13) inicjowanie działań zmierzających do tworzenia parków, w tym właściwa eksploatacja istniejącego parku,
14) organizacja konkursów, edukacja ekologiczna społeczeństwa Gminy.
13. W zakresie gospodarki odpadami:
1) opracowywanie gminnego programu gospodarki odpadami i jego aktualizacja i sprawozdanie z jego realizacji,
2) opiniowanie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi,
3) opiniowanie wniosków dotyczących zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów oraz zbierania i transportu odpadów,
4) nakazywanie w drodze decyzji podmiotom odpowiedzialnym, usunięcie odpadów z miejsc nie przeznaczonych do ich składowania lub magazynowania,
5) opiniowanie powiatowych i wojewódzkich projektów planów gospodarki odpadami,
6) opracowywanie programu usuwania azbestu i jego realizacja.
14. W zakresie utrzymania czystości i porządku w Gminie:
1) utrzymanie czystości i porządku na terenach komunalnych,
2) inspirowanie, opracowanie i realizacja planów wycinki i nasadzeń drzew, krzewów, bylin i roślin jednorocznych na terenach komunalnych,
3) prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków,
4) prowadzenie ewidencji umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych,
5) udzielanie zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie przewidzianym ustawą,
6) kontrolowanie przedsiębiorców w zakresie wypełniania obowiązków zawartych w udzielanym zamówieniu,
7) współdziałanie z Zakładem Gospodarki Komunalnej w sprawach utrzymania właściwego stanu porządkowo – sanitarnego,
8) sprawowanie nadzoru nad realizacją obowiązków właścicieli nieruchomości określonych ustawą.
15. W zakresie ochrony zwierząt:
1) realizacja Programu ochrony zwierząt i zapobiegania ich bezdomności,
2) wydawanie decyzji w sprawie odebrania zwierzęcia czasowo lub na stałe właścicielowi bądź innej utrzymującej je osobie w przypadku gdy jest ono rażąco zaniedbywane lub okrutnie traktowane,
3) wydawanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy agresywnej,
4) zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie,
5) prowadzenie spraw z zakresu ochrony zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt,
6) prowadzenie rejestru posiadaczy psów ras niebezpiecznych.
16. Prowadzenie spraw z zakresu łowiectwa.


Data wprowadzenia: 2015-06-08 1329
Data upublicznienia:
Art. czytany: 7781 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Ewa Kaniewska
» Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Wydział Organizacyjny
Wydział Finansowy
Urząd Stanu Cywilnego
Wydział Rozwoju i Strategii
Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Infrastruktury i Ochrony Środowiska
Radca Prawny
Stanowisko ds. społecznych
Stanowisko ds. edukacji
.....
Ostat. 10 wiadomości:

» WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI, INFRASTRUKTURY I OCHRONY ŚRODOWISKA
Urząd Miasta i Gminy Suchedniów