(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Wydziały » Urząd Stanu Cywilnego
Menu:
Ochrona Danych Osobowych (RODO)
Status Prawny
Wydziały
Władze
Struktura organizacyjna
Jednostki pomocnicze
Jednostki podległe
Mienie komunalne
Budżet i finanse
Oferty inwestycyjne
Ogłoszenia/Obwieszczenia
Zamówienia publiczne
Przetargi
Petycje
Pożytek publiczny
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Oferty pracy
Kontakt
Wybory i Referenda
PROGRAMY, STRATEGIE
OCHRONA ŚRODOWISKA
Raport o stanie gminy
PROGRAM REWITALIZACJI
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU, JEGO WYKORZYSTANIU I OCHRONIE
Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
Instrukcja obsługi
Kontrole zewnętrzne
Spis Rolny 2020 r.
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 r.
Planowanie Przestrzenne
Deklaracja dostępności
Dokumenty do pobrania
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Ogłoszenie o postępowaniu: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Żeromskiego w Suchedniowie
» Postępowanie na “Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Suchedniów oraz z PSZOK”.
» Aktualizacja planu nr 7 wrzesień 2022
» Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Przebudowa parku miejskiego w Suchedniowie w ramach zadania pn.: Modernizacja Parku Miejskiego w Suchedniowie”
» Wspólne posiedzenie 4 komisji stałych Rady Miejskiej tj. :
Ilość wiadomości z działu 'Urząd Stanu Cywilnego': 1
URZĄD STANU CYWILNEGO

URZĄD STANU CYWILNEGO

Urząd Stanu Cywilnego realizuje zadania poprzez następującą strukturę wewnętrzną:

1. Magdalena Młodawska - Kierownik USC, pokój nr 206; tel. 41 25-43-186 lub –250 wew. 40
e-mail: [email protected]

2. Beata Borkowska - Z-ca Kierownika USC, pokój 207; tel. 41 25-43-186 wew. 47
e-mail: [email protected]

Do zakresu zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy:
1. Prowadzenie spraw z zakresu akt stanu cywilnego i związanych z nim spraw rodzinno opiekuńczych, a w szczególności:
1) załatwianie spraw związanych z zawieraniem związków małżeńskich wg. zasad określonych prawem o aktach stanu cywilnego,
2) prowadzenie spraw związanych z rejestracja urodzeń i zgonów,
3) sporządzanie i wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego,
4) wydawanie decyzji oraz zaświadczeń dot. m.in.:
a) zawierania małżeństw przed upływem ustawowego terminu,
b) wpisywania zagranicznych aktów stanu cywilnego do polskich ksiąg,
c) uzupełnianie treści aktów stanu cywilnego sporządzonego za granicą,
d) odtworzenie treści aktu stanu cywilnego,
e) sprostowanie błędu pisarskiego,
f) zmiany imion i nazwisk,
5) przechowywanie i konserwacja ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych,
6) stwierdzanie legitymacji procesowej do występowania do sądu w sprawach możności lub niemożności zawarcia małżeństwa,
7) wskazywanie kandydata na opiekuna prawnego,
8) wykonywanie zadań wynikających z konkordatu,
9) organizacja uroczystości związanych z nadaniem medalu za długoletnie pożycie małżeńskie,
10) sporządzanie sprawozdań statystycznych dla GUS,
11) prowadzenie archiwum ksiąg stanu cywilnego,
12) wykonywanie innych czynności przewidzianych prawem – o aktach stanu cywilnego oraz Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym.
2. Z zakresu zadań wynikających z ewidencji ludności i dowodach osobistych, m.in.:
1) przyjmowanie wniosków dowodowych i wprowadzanie danych z wniosków do Systemu Wydawania Dowodów Osobistych (SWDO),
2) wydawanie dokumentów stwierdzających tożsamość,
3) prowadzenie rejestrów wydanych, utraconych i unieważnionych dowodów osobistych,
4) wysyłanie zapotrzebowań o koperty osobowe mieszkańców do innych urzędów,
5) zakładanie kopert osobowych po wydaniu dowodu osobistego,
6) prowadzenie archiwum kopert osobowych.
3. W zakresie zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i spraw obronnych, m.in.:
1) opracowywanie, wdrażanie i bieżąca aktualizacja planu reagowania kryzysowego w sytuacjach szczególnych zagrożeń; obsługa Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz współpraca w tym zakresie z komórkami organizacyjnymi w urzędzie,
2) planowanie i realizacja szkoleń obronnych,
3) opracowywanie i aktualizowanie planu obrony cywilnej i ochrony ludności gminy, w tym zakładów pracy i instytucji, urządzeń użyteczności publicznej, dóbr kultury w sytuacjach zagrożenia i w czasie wojny,
4) planowanie, organizowanie i prowadzenie szkolenia z zakresu ochrony ludności, obrony cywilnej oraz spraw obronnych pracowników urzędu,
5) opracowywanie planu ochrony przeciwpowodziowej gminy,
6) organizowanie i utrzymywanie w stałej gotowości systemu łączności dla potrzeb zarządzania kryzysowego i kierowania obroną cywilną,
7) prowadzenie spraw związanych z planowaniem i realizacją świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony, w tym związanych z uzupełnieniem potrzeb sił zbrojnych w trybie akcji kurierskiej,
8) organizowanie i prowadzenie akcji kurierskiej,
9) współdziałanie z innymi organami celem likwidacji niewypałów,
10) współdziałanie z organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego,
11) prowadzenie spraw związanych z planowaniem operacyjnym,
12) prowadzenie spraw związanych z organizacją i funkcjonowaniem stałego dyżuru,
13) prowadzenie zagadnień związanych z przygotowaniem systemu kierowania obroną gminy, w tym dokumentacja stanowisk kierowania.


Data wprowadzenia: 2015-06-08 1239
Data upublicznienia:
Art. czytany: 13219 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Ewa Kaniewska
» Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
Wydział Organizacyjny
Wydział Finansowy
Urząd Stanu Cywilnego
Wydział Rozwoju i Strategii
Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Infrastruktury i Ochrony Środowiska
Radca Prawny
Stanowisko ds. społecznych
Stanowisko ds. edukacji
.....
Ostat. 10 wiadomości:

» URZĄD STANU CYWILNEGO
Urząd Miasta i Gminy Suchedniów