Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów z dnia 21.06.2022 r. Znak: GNI.6220.1.2021

2022-06-23 1055
Art. czytany: 227 razy

Suchedniów, 21.06.2022 r.
Znak: GNI.6220.1.2021

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 §1 oraz art. 49 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 735 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1029)

Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów

zawiadamia o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sześciu budynków jednorodzinnych zlokalizowanych na działce o nr ewid. 788/5 oraz o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w ww. sprawie.

Z aktami sprawy strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Suchedniowie w godzinach od 7:30 do 15:30 w terminie 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia. Brak kontaktu w podanym terminie zostanie uznany za nie wniesienie uwag do przedmiotowej sprawy.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy
mgr inż. Dariusz Miernik
Niniejsze obwieszczenie zostało zamieszczone w dniu 23.06.2022 r. na stronie internetowej www.suchedniow.bip.doc.pl