Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 22.06.2020 r.

2020-06-22 1321
Art. czytany: 308 razy

Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. 2019 poz. 688) z dnia 22.06.2020 r.

W dniu 17 maja 2020 r. Suchedniowskie Stowarzyszenie Cyklistów z siedzibą: ul. Sportowa 3 26-130 Suchedniów, złożyło ofertę na realizację projektu Upowszechnianie kolarstwa amatorskiego poprzez udział w zawodach kolarskich, w ramach zadania publicznego w zakresie: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

koszt całkowity realizacji zadania – 2 300,00
kwota wnioskowanej dotacji zł – 2 000,00

Ofertę zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej www.suchedniow.bip.doc.pl, na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Suchedniowie oraz na stronie internetowej www.suchedniow.pl

Uznając celowość realizacji ww. zadania publicznego, informuję, że uwagi do oferty można zgłaszać w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, tj. do dnia. 29.06.2020 r., w następujący sposób:
•osobiście w formie pisemnej w godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy w Suchedniowie,
•drogą elektroniczną na adres [email protected] ,
•listownie na adres – Urząd Miasta i Gminy w Suchedniowie, ul. Fabryczna 5, 26-130 Suchedniów (decyduje data wpływu do urzędu).

Burmistrz Miasta i Gminy
/-/
Cezary Błach