Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

2019-10-24 1316
Art. czytany: 1637 razy

OGŁOSZENIE o złożeniu oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

W dniu 22 października 2019 r. Stowarzyszenie „Kuźniczy Krąg” KRS 0000449854, z siedzibą w Suchedniowie przy ul. Bodzentyńskiej 18 złożyło ofertę na realizację projektu pn. Przełomowe życie. Wspomnienia Janusza Trzebińskiego – etiuda historyczna w ramach zadania publicznego w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Oferta została złożona w trybie artykułu 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2019 poz. 688 ze zm.).

1. Koszt całkowity realizacji zadania – 7 150,00 zł
2. Kwota wnioskowanej dotacji – 900,00 zł

Ofertę zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej www.suchedniow.bip.doc.pl, na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Suchedniowie oraz na stronie internetowej www.suchedniow.pl.

Uznając celowość realizacji ww. zadania publicznego, informuję, że uwagi do oferty można zgłaszać w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, tj. do dnia 31.10.2019 r.,
w następujący sposób:
• osobiście w formie pisemnej w godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy w Suchedniowie,
• drogą elektroniczną na adres [email protected],
• listownie na adres – Urząd Miasta i Gminy w Suchedniowie, ul. Fabryczna 5, 26-130 Suchedniów (decyduje data wpływu do urzędu).


Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów
/-/
Cezary Błach