Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

2019-01-16 1447
Art. czytany: 2427 razy

Ogłoszenie
o złożeniu oferty w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Dnia 15.01.2019 r. Stowarzyszenie „Forum Siatkówki” z siedzibą w Suchedniowie,
kod pocztowy: 26-130, przy ulicy Langiewicza 2, Suchedniów złożyło ofertę na realizację projektu pn. „Rodzinna siatkówka”, w ramach zadania publicznego w zakresie wpierania
i upowszechniania kultury fizycznej. Oferta została złożona w trybie artykułu 19 a Ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2016 r. poz. 239, ze zm.)
Koszt całkowity realizacji zadania – 1 320,00zł.
Kwota wnioskowanej dotacji – 1 000,00 zł
Ofertę zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej www.suchedniow.bip.doc.pl,
na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Suchedniowie oraz na stronie internetowej www.suchedniow.pl
Uznając celowość realizacji ww. zadania publicznego, informuję, że uwagi do oferty można zgłaszać w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, tj. do dnia 23.01.2019 r., w następujący sposób:
- osobiście w formie pisemnej w godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy w Suchedniowie,
- drogą elektroniczną na adres [email protected],
- listownie na adres – Urząd Miasta i Gminy w Suchedniowie, ul. Fabryczna 5,
26-130 Suchedniów (decyduje data wpływu do urzędu).


Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów

Cezary Błach