Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

2018-11-27 1332
Art. czytany: 1999 razy

Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Dnia 16.11.2018 r. Stowarzyszenie „Kuźniczy Krąg” z siedzibą ul. Bodzentyńska 18, 26-130 Suchedniów złożyło ofertę na realizację projektu pn. „Gra wyobraźni. Warsztaty teatralne”, w ramach zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Oferta została złożona w trybie artykułu 19 a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.)

Koszt całkowity realizacji zadania – 1 650,00 zł.
kwota wnioskowanej dotacji – 1000,00 zł

Uznając celowość realizacji ww. zadania publicznego, informuję, że uwagi do oferty można zgłaszać w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, tj. do dnia 04.12.2018 r., w następujący sposób:
- osobiście w formie pisemnej w godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy w Suchedniowie,
- drogą elektroniczną na adres [email protected],
- listownie na adres – Urząd Miasta i Gminy w Suchedniowie, ul. Fabryczna 5, 26-130 Suchedniów (decyduje data wpływu do urzędu).

Ofertę zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej www.suchedniow.bip.doc.pl, na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Suchedniowie oraz na stronie internetowej www.suchedniow.pl


Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów

Cezary Błach