Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

2018-05-10 1439
Art. czytany: 1733 razy

W dniu 9 maja 2018 r. Stowarzyszenie Przyjazny Ostojów, z siedzibą w Ostojów 16, 26-130 Suchedniów złożyło ofertę na realizację projektu pn. „Piknik rodzinny w stylu retro” w ramach zadania publicznego w zakresie: kultury i sztuki. Oferta została złożona w trybie artykułu 19 a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (jt. Dz. U. z 2018 r. poz. 450.)

Koszt całkowity realizacji zadania – 1 339,00 zł.

kwota wnioskowanej dotacji – 500,00 zł

Ofertę zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej www.suchedniow.bip.doc.pl, na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Suchedniowie oraz na stronie internetowej www.suchedniow.pl

Uznając celowość realizacji ww. zadania publicznego, informuję, że uwagi do oferty można zgłaszać w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, tj. do dnia 17.05.2018 r., w następujący sposób:

- osobiście w formie pisemnej w godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy w Suchedniowie,

- drogą elektroniczną na adres [email protected]niow.pl,

- listownie na adres – Urząd Miasta i Gminy w Suchedniowie, ul. Fabryczna 5, 26-130 Suchedniów (decyduje data wpływu do urzędu).

Z up. Burmistrza
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów
/-/
Dariusz Miernik