A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Status Prawny
Wydziały
Władze
Struktura organizacyjna
Jednostki pomocnicze
Jednostki podległe
Mienie komunalne
Budżet i finanse
Oferty inwestycyjne
Ogłoszenia/Obwieszczenia
Przetargi
Pożytek publiczny
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Oferty pracy
Kontakt
Wybory i Referenda
PROGRAMY, STRATEGIE
OCHRONA ŚRODOWISKA
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU, JEGO WYKORZYSTANIU I OCHRONIE
Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
Instrukcja obsługi
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» OGŁOSZENIE O PRZETARGU na sprzedaż nieruchomości gruntowej
» INFORMACJA O PUBLICZNYM LOSOWANIU SKŁADÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
» PROTOKÓŁ z X-ej w kadencji 2014-2018 Sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 14 lipca 2015 roku.
» PROTOKÓŁ z IX-ej w kadencji Sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 19 czerwca 2015 roku.
» Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na realizację w 2015r. Programu szczepień profilaktycznych przeciw grypie
 • Przetargi
 • OGŁOSZENIE O PRZETARGU - DZIERŻWA OSTOJÓW

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU
  Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów
  ogłasza nieograniczony przetarg pisemny na oddanie w dzierżawę na okres do 10 lat nieruchomość zabudowaną budynkiem magazynowym, położoną w miejscowości Ostojów gm. Suchedniów.
  I. Dane dotyczące nieruchomości
  1) działka nr 933/3 o pow.0,1600 ha zabudowana budynkiem magazynowym o powierzchni użytkowej ok. 100 m3
  2) działka nr 933/5 o pow. 0,0946 ha niezabudowana
  3) działka nr 933/6 o pow. 0,2989 ha niezabudowana
  Dla nieruchomości tej Sąd Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczysta nr KW 10022.
  Miejscowy Plan Ogólny Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Suchedniów, który zgodnie z art.87 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.z 2003 r. Nr 80, poz.717 ze zm.) stracił ważność w dniu 31 grudnia 2003 r. powyższy teren oznacza jednostką urbanistyczną 9.1. MR, MN i przeznacza pod zabudowę mieszkaniową zagrodową z dopuszczeniem zabudowy jednorodzinnej i obiektów usługowych nieuciążliwych w zakresie wszelkich funkcji oraz tych usług dla których uciążliwość nie wykracza poza granice działki.
  Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.
  Każdy z oferentów może wydzierżawić jedną, dwie lub wszystkie działki.
  Proponowany okres dzierżawy nie może być krótszy niż 12 miesięcy.
  Termin zagospodarowania nieruchomości w ciągu 30 dni od zawiadomienia o wyborze oferenta.
  Dzierżawca działki nr 933/5 obowiązany będzie udostępnić nieodpłatnie dojazd od ulicy do dzia-łek nr 933/3 i nr 933/6.
  II. Opłaty wywoławcze za nieruchomość objętą przetargiem
  Wysokość czynszu:
  a) za działkę nr 933/3 – 360 zł miesięcznie + 22 % podatek VAT (za grunt) i 400 zł miesięcznie + 22% VAT za budynek
  b) za działkę nr 933/5 – 294,60 zł miesięcznie + 22 % podatek VAT
  c) za działkę nr 933/6 – 498,90 zł miesięcznie + 22 % podatek VAT
  Czynsz płatny będzie w okresach miesięcznych z góry do 10 dnia każdego miesiąca.
  Gminie przysługiwać będzie prawo podwyższania nie częściej niż raz w roku wysokości należ-nego czynszu, odpowiednio do wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni podawanego przez GUS
  Dzierżawca uiszczał będzie także podatek od nieruchomości wg stawek obowiązujących w 2010 r.
  III. W przetargu mogą uczestniczyć osoby, które:
  1. Zapoznają się z warunkami przetargu
  2. Złożą pisemną ofertę w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Suchedniowie ul. Fabrycz-na 5 do dnia 2 grudnia 2010 r. do godz. 15.00 zawierającą:
  a) imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot;
  b) datę sporządzenia oferty;
  c) wysokość proponowanego czynszu brutto tj. z podatkiem VAT;
  d) oświadczenie że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń;
  e) dowód wniesienia wadium;
  f) zamierzone przeznaczenie dzierżawionej działki (rodzaj prowadzonej działalności)
  3. Nieważna będzie oferta zawierająca wysokość czynszu równą cenie wywoławczej (pkt 4)
  Oferty należy składać w zapieczętowanych kopertach z napisem ”Przetarg-dzierżawa”
  IV. Wadium powinno być wpłacone w gotówce do dnia 2 grudnia 2010 r. w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Suchedniowie ul. Fabryczna 5 lub na konto Urzędu w Banku Spółdzielczym w Suchedniowie nr konta 68 8520 0007 2001 0005 5853 0001. Wadium przepada, jeżeli Oferent, którego oferta została przyjęta uchyli się od zawarcia umowy w wyznaczonym terminie.
  Wadium wynosi:
  a) za działkę nr 933/3 wraz z budynkiem – 100 zł
  b) za działkę nr 933/5 – 40 zł
  c) za działkę nr 933/6 – 65 zł
  V. Przetarg odbędzie się dnia 7 grudnia 2010 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Suchedniowie ul. Fabryczna 5 (sala konferencyjna zlokalizowana na pierwszym piętrze budynku) o godzinie 12.00.
  Osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną winna okazać się stosownymi pełnomocnic-twami
  VI. Ogłaszający przetarg zastrzega sobie prawo do:
  żądania uzupełnienia i wyjaśnienia ofert, odwołania postępowania przetargowego przed otwarciem ofert, unieważnienia postępowania przetargowego bez podania przyczyny, a także do zamknięcia przetargu bez wybrania oferty. Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu udzielaj pra-cownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy w Suchedniowie ul. Fabryczna 5 pokój nr 7 lub pod nr tel. 041 2543186 w. 37.

  Suchedniów 2010-11-05 Burmistrz
  Tadeusz Bałchanowski


  Data wprowadzenia: 2010-11-05 1313
  Data upublicznienia: 2010-11-05
  Art. czytany: 746 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Kazimierz Matla
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Miasta i Gminy Suchedniów
  ul. Fabryczna 5

  Godziny otwarcia: Poniedziałek 8:00- 16:00
  Wtorek-Piątek 7:30-15:30


  Dziennik Ustaw

  Monitor Polski


  Rachunek bankowy Gminy:
  Bank Spółdzielczy Suchedniów


  10 8520 0007 2001 0000 0097 0001  Dokumenty do pobrania znajdują się w zakładce
  "Jak załatwić sprawę"

  Adres elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP:

  /dvqpq2981b/skrytka
  Urząd Miasta i Gminy Suchedniów