A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Status Prawny
Wydziały
Władze
Struktura organizacyjna
Jednostki pomocnicze
Jednostki podległe
Mienie komunalne
Budżet i finanse
Oferty inwestycyjne
Ogłoszenia/Obwieszczenia
Przetargi
Petycje
Pożytek publiczny
Oświadczenia majątkowe
Rejestry i ewidencje
Oferty pracy
Kontakt
Wybory i Referenda
PROGRAMY, STRATEGIE
OCHRONA ŚRODOWISKA
PROGRAM REWITALIZACJI
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O ŚRODOWISKU, JEGO WYKORZYSTANIU I OCHRONIE
Obwieszczenia Wojewody Świętokrzyskiego
Instrukcja obsługi
Dokumenty do pobrania
Prawo Miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy Strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie, dostawę oraz montaż tablic informacyjnych dla projektów
» Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. 'BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. JODŁOWEJ I CZĘŚCI ULICY WARSZAWSKIEJ W SUCHEDNIOWIE'.
» Nabór na wolne stanowisko - Główny Księgowy w Suchedniowskim Ośrodku Kultury Kuźnica w Suchedniowie
» Ogłoszenie - posiedzienie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Turystyki - 22.05.2018r.
» Ogłoszenie - posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska i Ładu Publicznego- 21.05.2018r.
 • Przetargi
 • OGŁOSZENIE O PRZETARGU - DZIERŻWA OSTOJÓW

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU
  Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów
  ogłasza nieograniczony przetarg pisemny na oddanie w dzierżawę na okres do 10 lat nieruchomość zabudowaną budynkiem magazynowym, położoną w miejscowości Ostojów gm. Suchedniów.
  I. Dane dotyczące nieruchomości
  1) działka nr 933/3 o pow.0,1600 ha zabudowana budynkiem magazynowym o powierzchni użytkowej ok. 100 m3
  2) działka nr 933/5 o pow. 0,0946 ha niezabudowana
  3) działka nr 933/6 o pow. 0,2989 ha niezabudowana
  Dla nieruchomości tej Sąd Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczysta nr KW 10022.
  Miejscowy Plan Ogólny Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Suchedniów, który zgodnie z art.87 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.z 2003 r. Nr 80, poz.717 ze zm.) stracił ważność w dniu 31 grudnia 2003 r. powyższy teren oznacza jednostką urbanistyczną 9.1. MR, MN i przeznacza pod zabudowę mieszkaniową zagrodową z dopuszczeniem zabudowy jednorodzinnej i obiektów usługowych nieuciążliwych w zakresie wszelkich funkcji oraz tych usług dla których uciążliwość nie wykracza poza granice działki.
  Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.
  Każdy z oferentów może wydzierżawić jedną, dwie lub wszystkie działki.
  Proponowany okres dzierżawy nie może być krótszy niż 12 miesięcy.
  Termin zagospodarowania nieruchomości w ciągu 30 dni od zawiadomienia o wyborze oferenta.
  Dzierżawca działki nr 933/5 obowiązany będzie udostępnić nieodpłatnie dojazd od ulicy do dzia-łek nr 933/3 i nr 933/6.
  II. Opłaty wywoławcze za nieruchomość objętą przetargiem
  Wysokość czynszu:
  a) za działkę nr 933/3 – 360 zł miesięcznie + 22 % podatek VAT (za grunt) i 400 zł miesięcznie + 22% VAT za budynek
  b) za działkę nr 933/5 – 294,60 zł miesięcznie + 22 % podatek VAT
  c) za działkę nr 933/6 – 498,90 zł miesięcznie + 22 % podatek VAT
  Czynsz płatny będzie w okresach miesięcznych z góry do 10 dnia każdego miesiąca.
  Gminie przysługiwać będzie prawo podwyższania nie częściej niż raz w roku wysokości należ-nego czynszu, odpowiednio do wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni podawanego przez GUS
  Dzierżawca uiszczał będzie także podatek od nieruchomości wg stawek obowiązujących w 2010 r.
  III. W przetargu mogą uczestniczyć osoby, które:
  1. Zapoznają się z warunkami przetargu
  2. Złożą pisemną ofertę w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Suchedniowie ul. Fabrycz-na 5 do dnia 2 grudnia 2010 r. do godz. 15.00 zawierającą:
  a) imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot;
  b) datę sporządzenia oferty;
  c) wysokość proponowanego czynszu brutto tj. z podatkiem VAT;
  d) oświadczenie że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń;
  e) dowód wniesienia wadium;
  f) zamierzone przeznaczenie dzierżawionej działki (rodzaj prowadzonej działalności)
  3. Nieważna będzie oferta zawierająca wysokość czynszu równą cenie wywoławczej (pkt 4)
  Oferty należy składać w zapieczętowanych kopertach z napisem ”Przetarg-dzierżawa”
  IV. Wadium powinno być wpłacone w gotówce do dnia 2 grudnia 2010 r. w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Suchedniowie ul. Fabryczna 5 lub na konto Urzędu w Banku Spółdzielczym w Suchedniowie nr konta 68 8520 0007 2001 0005 5853 0001. Wadium przepada, jeżeli Oferent, którego oferta została przyjęta uchyli się od zawarcia umowy w wyznaczonym terminie.
  Wadium wynosi:
  a) za działkę nr 933/3 wraz z budynkiem – 100 zł
  b) za działkę nr 933/5 – 40 zł
  c) za działkę nr 933/6 – 65 zł
  V. Przetarg odbędzie się dnia 7 grudnia 2010 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Suchedniowie ul. Fabryczna 5 (sala konferencyjna zlokalizowana na pierwszym piętrze budynku) o godzinie 12.00.
  Osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną winna okazać się stosownymi pełnomocnic-twami
  VI. Ogłaszający przetarg zastrzega sobie prawo do:
  żądania uzupełnienia i wyjaśnienia ofert, odwołania postępowania przetargowego przed otwarciem ofert, unieważnienia postępowania przetargowego bez podania przyczyny, a także do zamknięcia przetargu bez wybrania oferty. Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu udzielaj pra-cownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy w Suchedniowie ul. Fabryczna 5 pokój nr 7 lub pod nr tel. 041 2543186 w. 37.

  Suchedniów 2010-11-05 Burmistrz
  Tadeusz Bałchanowski


  Data wprowadzenia: 2010-11-05 1313
  Data upublicznienia: 2010-11-05
  Art. czytany: 812 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Kazimierz Matla
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Miasta i Gminy Suchedniów
  ul. Fabryczna 5

  Godziny otwarcia: Poniedziałek - Piątek 7:30-15:30


  Dziennik Ustaw

  Monitor Polski


  Rachunki bankowe Gminy Suchedniów:

  Konto:
  25 8520 0007 2001 0000 0097 0022

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - dochody jednostek budżetowych.


  Konto

  10 8520 0007 2001 0000 0097 0001

  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych.
  -zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: za odpady komunalne, skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie, trwały zarząd,
  - dzierżawy,
  - najmy, czynsz,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


  Konto

  68 8520 0007 2001 0005 5853 0001

  - wadia
  Adres elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP:

  /dvqpq2981b/skrytka
  Urząd Miasta i Gminy Suchedniów