Ogłoszenie - wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Miejskiej- 16 kwietnia 2019r.

2019-04-12 0946
Art. czytany: 262 razy

O G Ł O S Z E N I E
Wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Miejskiej tj.
Komisji Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska i Ładu Publicznego i Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Turystyki odbędzie się w dniu 16 kwietnia 2019r. o godz. 15:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Suchedniowie ul. Fabryczna 5.

Tematyka obrad dotyczyć będzie m.in.:
- Sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Gminy Suchedniów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”.
- Projektu uchwały w sprawie przyjęcia i przekazania do organu regulacyjnego projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Suchedniów.
- Informacji Wydziału GNI i OŚ dotycząca realizacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Suchedniów w 2018 r.